Správní řízení o určení místních a vybraných účelových komunikací na území obce Šestajovice

Upozorňujeme občany na zahájení správního řízení o určení místních a vybraných účelových komunikací na území obce Šestajovice. Oznámení bylo vyvěšeno na elektronické úřední desce Obecního úřadu Šestajovice dne 20.8.2012. Jeho znění ve formátu pdf zde. Účastníky řízení jsou všichni občané, kteří v důsledku tohoto řízení mohou být dotčeni na svých právech (všichni občané obce, případně občané, kteří na území obce vlastní nemovitost). Účastnící řízení mohou předkládat svá stanoviska do 10.10.2012 na Obecní úřad Šestajovice.

Jak vyplývá z obsahu zveřejněného záměru, místní a účelové komunikace na území obce  budou zařazeny do III. a IV.třídy (většina komunikací). V souladu se zákonem o pozemních komunikacích č.13/1997 sb.(§6, odst 3 c ) a d)) místní komunikace III. třídy  je obslužná komunikace,  místní komunikace IV. třídy je komunikace nepřístupná provozu silničních motorových vozidel nebo na které je umožněn smíšený provoz. Jak vyplývá z prováděcí vyhlášky č.104/1997 sb., na základě zařazení místních komunikací do příslušných tříd obce m.j. rozhodují o pořadí jejich údržby a rekonstrukce, včetně zpracování plánu sjízdnosti, respektive zimní údržby místních komunikací I.-III.třídy (§42 vyhlášky).  V případě, že je místní komunikace zařazena mezi neudržované z důvodu dopravní bezvýznamnosti, obec na tuto skutečnost upozorní uživatele způsobem v místě obvyklým.