Otevřené fórum občanů Šestajovic


Motto: „Ti, kdo obec spravují, neměli by ani na okamžik ztratit ze zřetele, že nejsou majiteli obce a že správa obce není poručníkováním těch, kteří obec tvoří.“


Vážení spoluobčané,

blíží se komunální volby.  Stejně jako v roce 2014 podaly kandidátky pouze dvě politická uskupení, a sice ODS a SNK. Protože i nadále trvá stav, kdy většina klíčových rozhodnutí se děje „za zavřenými dveřmi“ naší radnice, rozhodli jsme se na našich stránkách zveřejnit alespoň některé informace, ke kterým máme v tuto chvíli přístup, případně doložit dokumenty z řízení, jichž jsme se zejména v posledních 2 letech účastnili. Věříme, že naše informace vám pomohou lépe se rozhodnout, kterému z uskupení, či jednotlivých kandidátů dát v nadcházejících volbách svůj hlas.  Proč? Protože hájení našich zájmů není drzost a arogance, jak se někteří domnívají, ale zdravá asertivita. Jsme  i nadále Otevřené Šestajovice.

Územní plán

Stalo se již tradicí, nejen v naší obci, že změny územního plánu se projednávají a případně také odsouhlasují v letních měsících, tradiční to době dovolených, kdy většina občanů cestuje a je tedy větší šance, že se projednávání takové záležitosti nebude moci zúčastnit ve větším počtu. Je to situace poněkud tristní uvážíme-li, že územní plán představuje zásadní rozvojový dokument obce. Laik pak nejedenkrát žasne a občan se diví, co že mu to roste před vraty. Schvalování a změny územního plánu v naší obci sledujeme dlouhodobě a účastníme se předmětných řízení. Poslední z nich proběhlo dne 12.7.2018. Jednalo se o veřejné projednání Návrhu změny č.1 Územního plánu Obce Šestajovice. Projednání se osobně účastnili členové našeho spolku. Je tvrdou realitou, že rozšiřování zástavby v okolních katastrech bude mít nevratný dopad i na naši obec. Nesouhlasíme proto se zvyšováním regulativu zastavitelnosti pozemků, zejména v průmyslové zóně, na úkor zemědělské půdy a změnu orné půdy na pozemky určené k výstavbě také v našem katastru. Jde o nekoncepční a krátkozraké řešení, které ve svých důsledcích zhorší stav i hodnotu území obce Šestajovice. Výhrady máme i proti plánované přestavbě posledního objektu v majetku obce – budovy Narexu (Revoluční 13) na malometrážní byty. Jedná se o historickou budovu, která svojí polohou, vnitřním uspořádáním i zázemím dvora se jeví více vhodná pro účely kulturně-společenského využití.

K navrhovaným změnám územního plánu jsme následně podali následující připomínky:

1. Proti zařazení pozemků navázaných na objekt Revoluční 13 – býv. Narex, včetně pozemků pod touto budovou do ploch smíšených obytných-SB. Navrhujeme jejich zařazení do území OV2-vyšší občanské vybavení.

Odůvodnění: jedná se o poslední objekt ve vlastnictví obce, který má historickou povahu (bez ohledu na jeho současný stav). Jsme přesvědčeni, že objekt by měl v budoucnu sloužit všem občanům obce. V obci bylo v nedávné době renovováno, či vybudováno několik sportovních zařízení, tím byla naplněna potřeba občanů ve sportovním vyžití. Nyní by se obec měla zaměřit také na uspokojování kulturních potřeb. Počet obyvatel rok od roku roste a v obci není žádné komunitní/kulturní centrum. Navrhujeme tedy využít objekt Narexu a přilehlé pozemky pro tento účel. Potřebu obce v zajištění sociálního bydlení lze pokrýt v rámci realizovaných či připravovaných komerčních projektů na základě dohody s developerem.

2. Proti zvyšování zastavitelnosti pozemků na 70%, navrhujeme ponechání aktuální zastavitelnosti.

Odůvodnění: v obci a jejím okolí je patrný suchý ráz půdy, situace se rok od roku zhoršuje, úměrně s narůstající zástavbou se zhoršuje retenční schopnost krajiny. S ohledem na tuto skutečnost požadujeme ponechat zastavitelnost v současné podobě.

3. Proti přesunutí SD z areálu „Brtek“ na pozemky u kruhového objezdu při komunikaci č.II/611/III/33310. Navrhujeme umístění SD na pozemku ČOV při areálu PK Solvent (Teta-p.č. 437/1), jak již bylo v minulosti navrhováno bývalými zastupiteli panem Hubálkem a paní Kořenkovou.

Odůvodnění: domníváme se, že umístění SD na pozemku p.č. 335/1 je kontroverzní záležitostí, neboť uvedený pozemek je v soukromém vlastnictví, tím spíše, že se jedná o osoby blízké současnému starostovi obce. V případě žádosti obce o dotaci na výstavbu sběrného dvora může být tato skutečnost překážkou pro přidělení dotace. Podle dostupných informací je přidělení dotace vázáno na vlastnictví pozemku příjemcem dotace, tedy obce, nikoli soukromé osoby. Obec se samozřejmě může pokusit pozemky od vlastníka vykoupit, nicméně vlastník nemusí souhlas k prodeji dát. V krajním případě může obec ve veřejném zájmu za úředně stanovenou cenu pozemky „nuceně odkoupit“ (institut vyvlastnění), s tímto závažným zásahem do vlastnického práva náš spolek zásadně nesouhlasí.

Nyní bude následovat schválení Změny č.1 ÚP na úrovni Zastupitelstva Obce Šestajovice. Tuto záležitost budeme i nadále sledovat a o vývoji informovat na našich stránkách.

Pozn. na závěr: Po podání našich připomínek dne 9.8.2018 proběhlo jednání zastupitelstva, na kterém byl schválen nákup pozemků 994 a 623/20 a nemovitosti č.p.385 (areál bývalého autoservisu v lokalitě Na Balkáně u fotbalového hřiště), a to za cenu 21,5 mil Kč. Vedení obce deklaruje, že důvodem nákupu těchto nemovitostí je zřízení kulturně-společenského centra. Požádali jsme vedení obce o podrobnosti k tomuto záměru, na odpověď zatím čekáme.


    Archiv novinekTOPlist