Stanoviska, právní výklady

Stanovisko Ministerstva vnitra ČR k usnášeníschopnosti zastupitelstva obce Šestajovice - nastupování náhradníků

 

Pořizování záznamů z jednání zastupitelstva

Zasedání zastupitelstva je veřejné a jeho cílem je zabezpečit dostupnost informací. Zastupitelstvo obce proto není oprávněno zakázat pořizování obrazových a zvukových záznamů, pokud jeho pořizováním nedochází k rušení průběhu a účelu jednání, neboť by porušilo článek 4, odst.1 Listiny základních práv a svobod, podle kterého povinnosti mohou být ukládány pouze na základě zákona a v jeho mezích. Zdroj Souhrnná zpráva o činnosti veřejného ochránce lidských práv za r.2008.
 
Stanovisko Ministerstva vnitra k pořizování zvukových nebo obrazových záznamů z jednání zastupitelstva:
 
Právní výklad Mgr. Kužílka (spoluautora zákona o svobodném přístupu k informacím) - výtah z jeho veřejné poradny na stránkách www.otevrete.cz
 
Publikace "Práva občanů obce", kterou vydal veřejný ochránce práv spolu s Ministerstvem vnitra:
výklad k pořizování zvukových nebo obrazových záznamů z jednání zastupitelstva najdete na straně 57 publikace (včetně obálky je to na straně 59) otázka č. 5)
 
Právní výklad k nahrávání zastupitelstva na stránkách www.bezkorupce.cz
 
Rozhodnutí Nejvyššího soudu z roku 2005 č. 30 CDO 64/2004, kde se konstatuje, že „.....Ustanovení § 11 a § 12 obč. zák. totiž poskytují ochranu jen těm projevům fyzických osob, jež mají osobní povahu. Osobní povahu proto – jak z logiky věci plyne – zpravidla nemají projevy, ke kterým dochází při výkonu povolání, při obchodní či veřejné činnosti.........."