Práva občanů obce

Jedním ze základních znaků demokracie a právního státu je „vláda lidu“. Proto také právní systém v ČR předpokládá max. zapojení občanů, resp. jejich aktivní podílení se na správě věcí veřejných (ať už přímo nebo prostřednictvím svých zvolených zástupců).

 

Občan obce a fyzická osoba, která vlastní na území obce nemovitost, má ve vztahu ke své obci právo:
 

·    vyjadřovat na zasedání zastupitelstva obce svá stanoviska k projednávaným věcem

 

·   vyjadřovat se k návrhu rozpočtu obce a k závěrečnému účtu obce za uplynulý kalendářní rok, a to buď písemně ve stanovené lhůtě, nebo ústně na zasedání zastupitelstva obce,

 

·   nahlížet do rozpočtu obce a do závěrečného účtu obce za uplynulý kalendářní rok, do usnesení a zápisů z jednání zastupitelstva obce, do usnesení rady obce, výborů zastupitelstva obce a komisí rady obce a pořizovat si z nich výpisy

 

·  požadovat projednání určité záležitosti v oblasti samostatné působnosti radou obce nebo zastupitelstvem obce; je-li žádost podepsána nejméně 0,5 % občanů obce, musí být projednána na jejich zasedání nejpozději do 60 dnů, jde-li o působnost zastupitelstva obce, nejpozději do 90 dnů

 

·    podávat orgánům obce návrhy, připomínky a podněty; orgány obce je vyřizují bezodkladně, nejdéle však do 60 dnů, jde-li o působnost zastupitelstva obce, nejpozději do 90 dnů

 

 

Každý (bez ohledu na to, zda se jedná o občana obce či nikoliv) má právo:

 

·     žádat o informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím

·     žádat o informace o životním prostředí podle zákona č. 123/1998 Sb.

·     informovat se na úředních deskách obecních úřadů

·     informovat se o činnosti obcí prostřednictvím „internetu“

·     podávat petice

·     stěžovat si na jednání orgánů obce

·     podávat podněty k zahájení řízení z moci úřední (právo„iniciace“)

 

Podrobně se těmito všemi právy občanů zabývá publikace „Práva občanů obce", která je společným projektem Ministerstva vnitra a Kanceláře veřejného ochránce práv.
 
Dále se tato publikace zabývá:
 

-      principy dobré správy

-      právem občana na informace o činnosti obce

-      kontrolou činnosti obce ze strany veřejnosti

-      možnostmi občana obce k ochraně práv

-      uplatněním práv občana obce

-      právy a povinnostmi volených představitelů obce

-      právy a povinnostmi starosty
 

 

Publikaci najdete zde: Práva občanů obce (pdf 1.3 MB)