Jednání zastupitelstva 25.9.2012

Záznam z jednání zastupitelstva z 25.9.2012. 
Chráněné údaje o třetích osobách jsou na záznamu smazány.
 
V průběhu natáčení došlo k poruše kamery v zaostřování při přiblížení obrazu. Z tohoto důvodu jsou některé záběry rozmazané. Dále probíhalo natáčení bez přiblížení, takže uvidíte zastupitele pouze z dálky. Zvuk zůstal zachovám beze změny.
 
 
V případě, že by se vám video špatně zobrazovalo (některé prohlížeče nebo verze prohlížečů s tím mohou mít problém), prohlédněte si ho přímo na YouTube - http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=NIpaNTaQtyg
 
00:00 - zahájení, čtení programu, určení zapisovatele, ověřovatelů zápisu a návrhové komise, kontrola minulého zápisu a jeho schválení
07:15 - oznámení rezignace náhradníků za TOP 09 a SOS na mandát člena Zastupitelstva obce Šestajovice
07:53 - oprava minulého zápisu
15:26 - seznámení se zápisem z dílčího přezkoumání hospodaření obce Šestajovice č. 042516/2012/KÚSK a přijetí opatření k odstranění zjištěných nedostatků
24:30 - schválení rozpočtového opatření obce Šestajovice na rok 2012 č. 2/2012
31:00 - směnná smlouva na pozemky p.č. 106/154 a 106/173 v majetku obce Šestajovice za pozemky p.č. 597/84 ve spoluvlastnictví pí. Váňové a pí. Miškovské
35:00 - žádost MUDr. Ročňové o prodloužení nájemní smlouvy a řešení ostatních nájmů v budově č.p. 13
 

V případě, že by se vám video špatně zobrazovalo (některé prohlížeče nebo verze prohlížečů s tím mohou mít problém), prohlédněte si ho přímo na YouTube- http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=1Lx7m2FPruk
 
- pokračování projednávání nájmů v  budově č.p. 13
 
 

V případě, že by se vám video špatně zobrazovalo (některé prohlížeče nebo verze prohlížečů s tím mohou mít problém), prohlédněte si ho přímo na Youtube - http://www.youtube.com/watch?v=tKFGkMgSobM&feature=player_detailpage
 
10:30 - odsouhlasení sazebníku úhrad a licenčních odměn za poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
16:35 - odsouhlasení snížení půjčky ze SFŽP na ČOV a to na výši 3 750 000 Kč
18:51 - souhlas s přijetím dotace dle Rozhodnutí č. 11100093 - SFŽP na akci "Snížení energetické náročnosti budovy obecního  úřadu Šestajovice" ve výši 1 614 388 Kč
22:25 - žádost ZŠ o zřízení doplňkové činnosti: hostinská činnost
24:11 - schválení nájemní smlouvy TJ Sokol Šestajovice na pozemky p.č. 224/20 a p.č. 228/14 z důvodu podání žádosti o dotaci z MŠMT
29:40 - žádost TJ Sokol Šestajovice o finanční podporu v souvislosti se zajištěním odpovídajícího vybavení pro činnost mládežnických fotbalových oddílů - pořízení 2 ks fotbalových branek
34:49 - žádost pana Malíře o nápravu ve věci platby za inž. sítě na pozemny p.č. 617/71 a 617/72
 

V případě, že by se vám video špatně zobrazovalo (některé prohlížeče nebo verze prohlížečů s tím mohou mít problém), prohlédněte si ho přímo na Youtube- http://www.youtube.com/watch?v=q7q7Ju27fSo&feature=player_detailpage
 
00:00 - schválení smlouvy budoucí a zřízení věcných břemen s ČEZ Distribuce, a.s.
04:54 - schválení pojistné smlouvy pro pojištění odpovědnosti zastupitele za škodu způsobenou obci
10:37 - žádost o stanovisko ke stavbě: vodovodní přiváděcí řad Jirny - PČS Fibichova
16:44 - schválení smlouvy o zřízení věcného břemene s PPD, a.s. a PMS Poděbrady spol. s r.o.
23:26 - schválení smlouvy o zřízení věcného břemene, schválení smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a schválení uzavření dohody s ČEZ Distribuce
35:03 - schválení nového člena kontrolního výboru
39:47 - schválení veřejnoprávní smlouvy s obcí Zeleneč o činnosti obecní policie za cenu 5.000 Kč/rok
 
 

V případě, že by se vám video špatně zobrazovalo (některé prohlížeče nebo verze prohlížečů s tím mohou mít problém), prohlédněte si ho přímo na YouTube - http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=xakWZ_URjk4
 
00:00 - čtení zápisu a jeho schválení
12:23 - upozornění na nesrovnalosti v zápise a neschválení zápisu z 3.5.2012
Diskuse:
16:35 - dotaz ke kategorizaci místních komunikací
17:13 - dotaz k firmě Brtek a jeho daru střechy na hasičskou zbrojnici
19:38 - sponzorská smlouva na asfalt v Holekově ulici
20:00 - dotaz ke stavebnímu výboru
21:23 - dotaz k přechodu před školou
22:16 - dotaz k Holekově ulici
28:53 - řízení o určení komunikací
35:55 - ulice K Remízkům
37:40 - dotaz k dotacím
 
TOPlist