Jednání zastupitelstva 9.2.2012

Záznam z jednání zastupitelstva z 9.2.2012. 
Chráněné údaje o třetích osobách jsou na záznamu smazány.
Poslední část videozáznamu v čase 36 minut zachycuje vyjádření pana starosty, že z důvodu únavy z tahanic o sběrný dvůr doma přestal separovat odpad.
 
 
 
V případě, že by se vám video špatně zobrazovalo (některé prohlížeče nebo verze prohlížečů s tím mohou mít problém), prohlédněte si ho přímo na Streamu - http://www.stream.cz/uservideo/663088-zastupitelstvo-sestajovice-9-2-2012-1-cast 
 
00:00 - zahájení, čtení programu, určení zapisovatele, ověřovatelů zápisu a návrhové komise; kontrola minulého zápisu a jeho schválení
6:20 - Schválení návrhu zprávy o uplatňování územního plánu dle §55 odst. 1)zákona č. 183/2006 Sb. s pokyny pro dopracování změny územního plánu obce Šestajovice
7:51 - Rozšíření plochy technické infrastruktury v nezastavěném území až po hranici plochy valu (deponie)
28:37 - Začlenění ploch ZVP na parcele č. 224/11 do zastavitelných ploch
32:12 - Požadavek na změnu stávajícího funkčního využití zemědělská půda pozemku 367/3 na funkční využití ploch pro výrobu, popř. ploch rezerv pro výrobu
36:17 - Návrh úpravy regulativu pro Plochu Zn75 – pozemek 413/5 a 411 
 
V případě, že by se vám video špatně zobrazovalo (některé prohlížeče nebo verze prohlížečů s tím mohou mít problém), prohlédněte si ho přímo na Streamuhttp://www.stream.cz/uservideo/662768-zastupitelstvo-sestajovice-9-2-2012-2-cast 
 
00:00 - Návrh úpravy regulativu pro Plochu Zn75 – pozemek 413/5 a 411  - pokračování
43:50 - Opravit trasování VPD14, neboli plochy vymezené územním plánem jako ZN70 dle skutečného stavu 
 
V případě, že by se vám video špatně zobrazovalo (některé prohlížeče nebo verze prohlížečů s tím mohou mít problém), prohlédněte si ho přímo na Streamu - http://www.stream.cz/uservideo/662780-zastupitelstvo-sestajovice-9-2-2012-3-cast 
 
4:50 - Začlenit plochu pozemku p.č. 151 mezi veřejné prospěšná opatření 
6:54 - Úprava koeficientu zastavitelnosti regulativu V2. Navýšení oproti stávajícím 30% včetně zpevněných ploch na 73 % 
8:40 - Úprava koeficientu zastavitelnosti regulativu V2. Navýšení oproti stávajícím 30% včetně zpevněných ploch na 60 % 
10:31 - Změna podmiňujících podmínek využití plochy Zp26
35:13 - Úprava koeficientu zastavitelnosti V2 a V1. Navýšení oproti stávajícím 30% včetně zpevněných ploch na 70 %
41:22 - Úprava koeficientu zastavitelnosti V2. Navýšení oproti stávajícím 30% včetně zpevněných ploch na 60 %

 

V případě, že by se vám video špatně zobrazovalo (některé prohlížeče nebo verze prohlížečů s tím mohou mít problém), prohlédněte si ho přímo na Streamu - http://www.stream.cz/uservideo/663127-zastupitelstvo-sestajovice-9-2-2012-4-cast

00:00 - Povolení objektu hospodského zařízení na p.č. 245/15. Pan místostarosta argumentuje proti výstavbě restauračního

zařízení v lokalitě Za Stodolami, kde vlastní pozemek.

11:32 - Prověřit možnost vymezení širšího funkčního využití pro plochy s funkčním regulativem FV/Plochy fotovoltaických elektráren
16:24 -  Vynechání odstavce II. podmínek prostorového uspořádání regulativu ZVP
17:38 -  Navýšení maximální plochy stavby v ploše s funkčním využitím OV1/Obslužná sféra ze stávajících 500m2 na 5000 m2
18:37 - Požadavek na vymazání komunikace a doprovodné zeleně přes pozemky č. 135/3, 135/9, 135/10
20:37 - Požadavek na posunutí hranice biokoridoru o cca 22m podél hranice pozemku 650/12
28:40 - Požadavek o změnu regulativu a podmínek využití pozemků 592/4 a 592/424 tj. regulativu B1 Nízkopodlažní bydlení. Žadatel požaduje změnu podmínky prostorového uspořádání maximálního zastavění pozemku 30%. Požaduje navýšení na 45%. Dále žádá o změnu hlavního využití výše uvedených pozemků, do kterých by měla být zahrnuta i provozovna a opravna automobilů. 
41:05 - Požadavek na změnu stávajícího funkčního využití lesoparku pozemků p.č. 901 a 907 na funkční využití zemědělská půda 
 
 
V případě, že by se vám video špatně zobrazovalo (některé prohlížeče nebo verze prohlížečů s tím mohou mít problém), prohlédněte si ho přímo na Streamu - http://www.stream.cz/uservideo/662790-zastupitelstvo-sestajovice-9-2-2012-5-cast 
 
0:53 - Požadavek na změnu trasování pěší komunikace mimo pozemek 644/1 
7:45 - Požadavek na změnu regulativu a podmínek využití pozemků p.č. 263. Žadatel požaduje změnu podmínky prostorového uspořádání maximálního zastavění pozemku 15%. Požaduje nevýšení na 30%. 

Pan místostarosta opět vznáší argumenty proti, tentokrát výstavbě sportovně-rekreačního zařízení ležící v blízkosti jeho pozemku

 
 
V případě, že by se vám video špatně zobrazovalo (některé prohlížeče nebo verze prohlížečů s tím mohou mít problém), prohlédněte si ho přímo na Streamu - http://www.stream.cz/uservideo/662805-zastupitelstvo-sestajovice-9-2-2012-6-cast 
 
00:00 - Vyhodnocení schválených změn a odsouhlasení formy úhrady nákladů na změnu ÚP obce Šestajovice. Veškeré finanční náklady na změnu ÚP ponesou úspěšní žadatelé dle prokazatelných nákladů. 
8:33 -  Návrh na odkup pozemků od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v areálu ČOV.
16:39 - Vyzvání firmy Brtek k plnění závazků vůči obci Šestajovice dle ZKO ze dne 7.2.2007, 14.11.2007, 23.10.2008 a 11.12.2008. Ze závazků bude ustoupeno od podmínky výsadby thují.  
36:30 - vyjádření pana starosty, že z důvodu únavy z tahanic o sběrný dvůr doma přestal separovat odpad.
40:40 - Přijetí rozpočtového opatření č. 7 - na vědomí 
 
 
TOPlist