Veřejná doprava v obci Šestajovice

Veřejná doprava je závazkem veřejné služby. Je ekonomická, ekologická, je to významný konkurent individuální automobilové dopravy, který může působit jako prevence jí způsobených dopravních kolapsů.

Podle zákona č. 194/2010 Sb. o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů se dopravní obslužností rozumí zabezpečení dopravy po všechny dny v týdnu především do škol a školských zařízení, k orgánům veřejné moci, do zaměstnání, do zdravotnických zařízení poskytujících základní zdravotní péči a k uspokojení kulturních, rekreačních a společenských potřeb, včetně dopravy zpět, přispívající k trvale udržitelnému rozvoji územního obvodu.

Základní dopravní obsluha území veřejnou dopravou se považuje za součást základních sociálních práv občana EU, ČR nevyjímaje. Rozsah sítě a přepravní možnosti linkové autobusové dopravy i železniční osobní dopravy jsou zásadně ovlivněny finančními možnostmi veřejných rozpočtů. Je však bezpodmínečně nutné zkvalitnit nabídku pro cestujícího podle jednotných standardů.

Obec, jako veřejnoprávní korporace má za povinnost objednávat a dotovat dopravu v určitém rozsahu v souladu s těmito standardy dopravní obslužnosti, které „Pracovní skupina pro standardy ve veřejné dopravě“ Ministerstva dopravy České republiky definuje následujícími 5 skupinami:

 1. dosažitelnost (může být charakterizována frekvencí a časovým rozložením spojů, docházkovou vzdáleností ke stanicím a zastávkám atd., kvalitou a dostupností informací o provozované dopravě, dostupností pro osoby se sníženou schopností pohybu nebo orientace, možnostmi přepravy dětských kočárků, jízdních kol, zavazadel)

 2. spolehlivost (např. dodržování jízdního řádu, operativní nahrazování vadných vozidel a nízká poruchovost atd.)

 3. bezpečnost (moderní vozidla v řádném technickém stavu, dodržování bezpečnostních předpisů pro provoz i údržbu atd.)

 4. ekologičnost (moderní vozidla v rádném technickém stavu, udržování čistoty a nakládání s odpady při údržbě a deponaci atd.)

 5. kultura cestování (dostatečná kapacita vozidel, příjemné a pohodlné prostředí ve vozidlech i na stanicích a zastávkách, úklid a údržba, osvětlení a ochrana před vlivy počasí při čekání, nepřipuštění nežádoucích osob do přepravních prostor, doplňkové služby ve vozidlech a ve stanicích a zastávkách – např. občerstvení, záchody, umývárny aj.)

Občanské sdružení „Otevřené fórum občanů Šestajovic“ v souvislosti s diskusí o dopravní obslužnosti obce, zejména pak o způsobech přepravy žáků a studentů do školských zařízení, uspořádalo na svých stránkách k tomuto tématu anketu. Aby anketa měla dostatečnou vypovídací hodnotu, bylo by vhodné, aby se do ní zapojilo 200-300 respondentů Vzhledem k omezeným možnostem propagace sdružení se ankety zúčastnilo 48 respondentů. Většina respondentů byly ženy (58%) ve věku 26-60let (z toho 54% ve věku 26-40 let, 31% ve věku 41 – 60 let) tedy ekonomicky aktivních. 79% respondentů využívá veřejnou dopravu minimálně několikrát týdně. Z tohoto pohledu i přes nízký počet respondentů lze zúčastněné respondenty považovat za určitý reprezentativní vzorek obyvatel obce

Výsledky ankety lze shrnout do následujících bodů:

1. 57 % respondentů je buď spíše nebo zcela spokojeno se současnou dopravní obslužností obce oproti 43% spíše nebo zcela nespokojených občanů

2. 58% respondentů považuje dopravní obslužnost v ranní a odpolední špičce za dostatečnou,

3. 62% respondentů považuje za nedostatečné (33% za zcela nedostatečné) spojení s Hl. městem Prahou o víkendu

4. 63% respondentů považuje za účelné zavedení dopravního spojení se Zelenčí s možností přestupu na vlak i za cenu platby mimopražského tarifu na takové lince

5. 83% respondentů by uvítalo zavedení nočního spoje

Samostatnou kapitolou je doprava žáků a studentů do a ze školských zařízení (viz návrhy níže).

Výsledky ankety včetně návrhů a doporučení jednotlivých respondentů jsou v příloze, která je součástí tohoto materiálu.

Jak si podle našeho názoru stojí obec v otázce plnění standardů dopravní obslužnosti:

 1. Nejdůležitějším standardem je podle nás dosažitelnost. Jak vyplývá i z výsledků ankety, v ranní a odpolední dopravní špičce je frekvence spojů v zásadě uspokojivá. Problém je u brzkých ranních a večerních spojů, jejich návaznosti na další spojení s HM Praha (vlak, metro) a v absenci nočního spoje. Dále chybí větší počet nízkopodlažních spojů pro matky s kočárky a osoby s nižší schopností pohybu a orientace. Vzhledem ke stavebnímu bumu je problematická také dosažitelnost, respektive docházková vzdálenost ze vzdálenějších částí obce.

 2. Zabývat bychom se měli také kapacitou spojů v dopravní špičce, např. spoje ze směru do a z Jiren, respektive Horoušan přijíždějí ráno do Šestajovic plné, čímž se snižuje kultura cestování

V návaznosti na jednání s ROPIDem a zástupci Středočeského kraje z 19.7. t.r., na anketu a podněty občanů aktuálně navrhujeme:

 1. Zvážit zachování školní linky č.343 – trasa Nové Jirny-Šestajovice-Zeleneč a zpět

Jedná se fakticky o obnovení spojení v trase bývalé linky 281408

Vícenáklady na tento spoj byly ROPIDem vyčísleny na částku 6.900,- Kč za měsíc. Starosta obce Šestajovice elektronickou zprávou dne 20.9.2011 na ROPID (Ing.Kadavý) sdělil, že se na financování vícenákladů na tento spoj obec nebude podílet, a to z toho důvodu, že spoj je využíván pouze 1 dítětem ze Šestajovic a 10 dětmi z Jiren. Avšak podle průzkumu realizovaného společností ROPID linku využívají ráno v průměru 4 děti ze Šestajovic a 11 dětí z Jiren, v opačném směru odpoledne pak 3 děti ze Šestajovic. Navíc je linka využívána též pro přesun dalšími osobami. Podle zjištění v ZŠ Zeleneč tuto školu navštěvuje 6 dětí ze Šestajovic a 2 vyučující, 11 dětí je pak z Jiren. Kromě toho má spoj potenciál rychlé a komfortní dopravy osob z dotčených obcí do centra Prahy přestupem na vlak ve stanici Zeleneč. Nejbližší vlak podle jízdního řádu odjíždí v 7:57, za zvážení podle našeho názoru stojí posunutí příjezdu spoje do Zelenče tak, aby byl možný přestup na dřívější vlakový spoj do centra Prahy s odjezdem v 7:41, kde je větší potenciál využití. V tomto kontextu podporujeme vizi starosty obce Zeleneč o možnosti propojení dotčených obcí z hlediska návaznosti na vlak do Prahy (případně v opačném směru – Poděbrady). Využití linky je z důvodu rozdílných tarifů v obcích, jimiž linka vede, poněkud problematické a spíše výhodné pro občany obce Jirny, nicméně linku mohou využít i občané Šestajovic s použitím zvýšeného tarifu PID 1, toto již záleží na uvážení každého jednotlivého občana. Z výsledků ankety vyplývá, že by toto nebylo pro občany zásadním problémem.

 1. Školní linka č.343 – trasa Nové Jirny-Šestajovice-Újezd nad Lesy a zpět

Starosta obce Šestajovice elektronickou zprávou dne 20.9.2011 na ROPID (Ing.Kadavý) sdělil, že obec

Šestajovice žádá zrušit komplet spoj do Újezdu n/Lesy z důvodu , že jej „využívají 2 školáci, zbytek jsou cestující“. Podle zjištění ROPIDu ze 13. a 15.9. 2011 linka využívána je, do konečné zastávky zajíždí 4-7 dětí. Linka je využívána rovněž k dopravě do Klánovic a k ranním vlakům v 7:29 a 7:32. Pokud by mělo dojít ke zrušení linky, pak navrhujeme posunutí linky s odjezdem v 7:03 ze zastávky Šestajovice, Balkán o cca 10 min (na cca 7:15), případně následujícího spoje 303 s odjezdem v 7:33 ze stejné zastávky, který končí již na zastávce Nádraží Klánovice,Sever s dojezdem alespoň do zastávky Hulická (o cca 2 km dále) , o cca 10-15 min na 7:15-7:20, čímž by se nahradil výpadek linky č.343 a navíc na tento spoj by navazoval vlak směr Praha, Masarykovo nádraží s odjezdem z Klánovic v 7:32, respektive vlak směr Český Brod s odjezdem v 7:29.

V opačném směru po skončení vyučování je situace taková, že žádný ze spojů nenavazuje na konec

vyučování tak, aby se děti mohly v klidu naobědvat a následně bezpečně přesunout domů, odjezdy linek č.303 jsou následující-11:44 (vyučování končí 11:25 plus cca 30 minut na oběd),12:44 (vyučování končí 12:20 plus cca 30 minut na oběd, plus přesun dětí ze starších tříd prvního stupně a druhého stupně z budovy v Polesné cca 10 min) a 13:34 (konec vyučování 13:20). Zrušením linky ve směru do Újezda dochází rovněž ke zrušení spojení z Horoušan a Jiren, určitou náhradou by mohl být přesun z ranní linky č.344 ze zastávky Šestajovice, Za Stodolami ve směru ČM do stejné zastávky ve směru do Újezda na spoj č.303/343. Podle našich zjištění navštěvuje aktuálně ZŠ v Újezdě nad Lesy 16 dětí ze Šestajovic a Jiren, linka je využitelná též pro děti ze ZŠ v Klánovicích, která byla v minulosti spádovou školou, stejně jako pro studenty SHŠ.

 1. linka č.303 – otázka její vytíženosti, možnost zkrácení trasy

Na jednání dne 19.7.2011 na OÚ Šestajovice zazněla informace zástupce Veolia Transport o tom, že snad město Říčany uvažuje o zrušení zájezdu této linky až do Říčan. Z pohledu obce Šestajovice se jedná o jediný přímý spoj ze směru Újezd nad Lesy-Klánovice. V těchto destinacích se nacházejí školní zařízení, obchody a zdravotní střediska, jejichž služeb občané obce využívají. Nejpodstatnější je však návaznost linky na přímé spojení do Prahy, kam nemalá část občanů dojíždí do zaměstnání. Proto jsme přesvědčeni, že zachování této linky je pro občany obce nezbytné. Vzhledem k tomu, že nejvýznamnější sumou se na financování linky podílí obec Šestajovice (je to dáno historicky potřebou obce v lince), je logické, že by měla mít zásadní vliv na formování jízdního řádu této linky tak, aby vyhovoval především potřebám jejích občanů, a to zejména z hlediska návaznosti na vlak a metro, viz bod 4.

Další skutečností je, že linku ve směru na ČM a zpět využívá též řada občanů ze sousedních Klánovic jako rychlejší alternativu linky č.261, jejíž trasa byla aktuálně prodloužena o zájezd k VÚ v Běchovicích. Bylo by tedy nanejvýš vhodné vstoupit do jednání s MČ Praha-Klánovice o případném posílení spoje v zájmu občanů této MČ.

 1. Návaznost autobusových spojů na spoje vlakové a metro

Chybí návaznost linky č.303 na první ranní a poslední večerní vlakový spoj do/z Prahy (první linka přijíždí na zastávku Smiřická 5.37, ale první zastávkový vlak na Prahu jede ve 4:32, poslední linka č.303 odjíždí ze zastávky Klánovice nádraží sever ve 22:17, ale poslední vlak od Prahy přijíždí do Klánovic v 0:40). Totéž platí o návaznosti linky a metra, kdy např. první metro z Černého Mostu vyjíždí ve 4:45, první linka č.303 přijíždí na Černý Most v 5:43 (tady ale existuje náhrada linkou č.304 – příjezd na ČM ve 4:48, další souprava metra vyjíždí ve 4:55). Tato linka (304) také zajišťuje dopravu od ranního metra - první metro ze Zličína ( přijíždí na Černý Most 5:30, první linka směr Šestajovice vyjíždí v 5:35 – bus č.304).

 1. Linka č.303,304 a 344 – doprava dětí do škol v Horních Počernicích

Z našich zjištění vyplývá, že do školských zařízení v HP je dopravováno celkem 67 dětí ze Šestajovic a 63 dětí z Jiren. Linkou č.303 se v ranních hodinách dopravují děti ze severní a východní části obce Šestajovice. Vyřazením ranního spoje v 7:07 (zastávka Šestajovice, Balkán) z důvodu úsporných opatření došlo k tomu, že děti, dopravující se do gymnázia v HP musejí nyní využívat spoje již v 6:57 (zastávka Šestajovice, Balkán), protože ze zastávky Lukavecká ke gymnáziu musejí ujít cca 1,5 km dlouhý úsek, gymnázium zavírá vstup v 7:40, tudíž využití následující linky v 7:17 (zastávka Šestajovice, Balkán) je pro ně z časových důvodů značně problematické, odjezd 6:57 je zase příliš brzký vzhledem k otevření školy, pro některé děti z Cyrilova je zastávka navíc vzdálena až 20 minut chůze z důvodu neexistence propojení veřejné dopravy do odlehlejších částí obce. Na gymnáziu studuje 27 šestajovických dětí, ale tento problém se týká též dětí ze sousedních pražských MČ – Klánovic a Újezda nad Lesy. Řešením by mohlo být posunutí odjezdu jedné z linek v 6:57, či 7:17 o cca 10 minut (dopředu/zpět). Rovněž je nanejvýš aktuální z dopravně-bezpečnostních důvodů zvážit možnost zájezdu linky do zastávky Ratibořická, čímž by byla zajištěna též bezpečná doprava dětí do ZŠ Ratibořická a Chodovická (dalších 40 šestajovických dětí).

 1. Noční linka

Do Šestajovic a dalších obcí (Jirny, Horoušánky, Zeleneč) nezajíždí noční linka. Nejdostupnější spoj je linka č. 512 na trase Ve Žlíbku-Lehovec a zpět, která jede každých 30 min (od 1:03 do 4:25 směr Lehovec). Přitom poslední autobus z ČM na Šestajovice odjíždí v 0:15 (poslední metro přijíždí v 0:40), příjezd do Šestajovic v 0:31. Zajisté by stálo za zvážení zřízení noční linky (např. ve 120 min intervalu) např. na trase Úvaly (návaznost poslední/první vlak)-Lehovec (návaznost na noční tramvaje) přes Horoušany, Jirny, Šestajovice a případně Zeleneč, dále přes HP a opačně). Noční linka č.512 jezdí po 30 minutách, proč by např.

nemohla být prodloužena až do zmíněných obcí a jezdit v delším intervalu, je ve 30 minutových intervalech plnohodnotně využívána?).

OS „Otevřené fórum občanů Šestajovic“

Ing.Michaela Kořenková, zastupitelka

Přílohy:

Výsledky ankety k dopravní obslužnosti

Návrhy a doporučení na zlepšení dopravní obslužnosti