Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání v MŠ Lodička

Na základě oznámení o stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání na školní rok 2011/2012 v částce 700,- Kč, které zveřejnila ředitelka MŠ Lodička Bc. Petra Menclíková v červnu r. 2011 s platností od 1.9.2011, čímž došlo k navýšení úplaty oproti školnímu roku 2010/2011 (300 Kč na dítě) o cca 130%, se paní Kořenková s odvoláním na zákon č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím dne 7.7.2011 obrátila emailem na ředitelku MŠ se žádostí o poskytnutí kalkulace, na jejímž základě byla shora uvedená výše úplaty stanovena.

Dne 21.7.2011 obdržela od ředitelky MŠ rozhodnutí, které obsahovalo pouze obecnou informaci o tom, na základě jakých právních předpisů byla úplata stanovena, a zamítavé stanovisko k poskytnutí podkladů, které byly pro výpočet výše úplaty použity.

Proti tomuto rozhodnutí se paní Kořenková dne 2.8.2011 odvolala. Na základě tohoto odvolání zřizovatel dne 29.9.2011 zrušil rozhodnutí ředitelky MŠ ze dne 21.7.2011 a nařídil nové projednání žádosti paní Kořenkové.

Dne 26.10.2011 vydala ředitelka MŠ nové rozhodnutí o poskytnutí informace v rozsahu druhového výpočtu neinvestičních nákladů, ze kterého vyplynulo, že do výpočtu úplaty za předškolní vzdělávání byly zařazeny jak náklady střediska MŠ (493.848,47 Kč), tak náklady střediska školní jídelna ( 251.534,39 Kč).

Přitom již v roce 2006 vydal Legislativní a právní odbor Ministerstva školství, mládeže a tělesné výchovy právní výklad č.2/2006 k § 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., ve znění vyhlášky č. 43/2006 Sb., které v souladu s § 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb. upravuje podmínky, splatnost úplaty, možnost snížení úplaty nebo osvobození od úplaty a nejvyšší možnou úplatu za předškolní vzdělávání, ve kterém se jednoznačně stanoví, že úplata za předškolní vzdělávání se netýká školního stravování, ani když je poskytováno zařízením školního stravování, jehož činnost vykonává tatáž právnická osoba, která vykonává činnost mateřské školy.

Paní Kořenková se tedy obrátila na MŠMTV ČR s dotazem, zda je tento právní výklad i nadále platný, a v případě, že tomu tak je, jakým způsobem má postupovat, aby byla zajištěna náprava neoprávněného zahrnutí neinvestičních nákladů střediska školní jídelna do stanovení úplaty za předškolní vzdělávání v tomto školním roce.

Dne 24.1.2012 obdržela konečné stanovisko MŠMTV ČR s tím, že školné v MŠ se vypočítává z veškerých nákladů střediska MŠ (včetně služeb), ze školného (ale jen stř. MŠ) a současně z čerpání rezervního fondu a darů. Náklady školní jídelny se do školného nezapočítávají, s doporučením, aby se obrátila na oddělení auditu obce, jelikož se aktuálně řeší inventarizace roku 2011, takže lze sjednat nápravu.

Ve stanovisku Legislativního a právního útvaru MŠMTV ČR, které bylo paní Kořenkové doručeno 25.1.2012 se m.j. uvádí, že „Zřizovatel může přijmout opatření v rámci svých zákonných pravomocí, např. z pozice orgánu, který ustanovil ředitele do funkce a plní kompetence podle ust. § 122 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Ve vztahu k zákonným zástupcům dětí je nutno uvést, že výše úplaty vypočtená se zahrnutím nákladů nad rámec ust. § 6 odst. 2 vyhlášky, resp. výše úplaty přesahující výši nákladů právnické osoby připadajících na poskytování předškolního vzdělávání, může být vymáhána nazpět z titulu náhrady škody, popř. bezdůvodného obohacení“.

V návaznosti na toto stanovisko paní Kořenková dne 25.1.2012 upozornila ředitelku MŠ Lodička na zjevný rozpor mezi zahrnutím nákladů střediska ŠJ do neinvestičních nákladů, z nichž byla výše školného v MŠ vypočítána a požádala paní ředitelku o sjednání nápravy.

Paní ředitelka uvedla výši úplaty za předškolní vzdělávání v MŠ Lodička do souladu s právními předpisy na základě tohoto podnětu, nikoli z důvodu proběhlé inventarizace roku 2011, jak informuje zákonné zástupce dětí. Na závěr uvádíme, že v důsledku úsilí paní Kořenkové, které ji stálo nemálo času i nákladů, došlo nejen ke snížení výše úplaty ze 700,- Kč na 617,- Kč na dítě a měsíc, ale zejména ke snížení původně vypočítané maximální možné výše úplaty v částce 932,- Kč na 617,- Kč, tedy o 315,- Kč na dítě!

Všechny výše zmíněné dokumenty najdete po otevření odkazů.