Dopis ředitelce MŠ

Vážená paní ředitelko,

na stránkách občanského sdružení „Otevřené fórum občanů Šestajovic“ jsme zveřejnili anketní otázku, zda mají být do mateřské školy přijímány děti přednostně podle věku, či zda by se mělo přihlížet k zaměstnání rodičů. Anketa dopadla následovně:přednost umísťování dětí do MŠ s přihlédnutím k zaměstnání rodičů si přeje 25 respondentů, podle věku dítěte 11 respondentů. Anketa je stále aktivní.

Všichni víme, že v srpnu r. 2010 byla v naší obci slavnostně otevřena nová MŠ Lodička s kapacitou 100 dětí. Tomuto otevření předcházelo nemalé úsilí vedení obce. Nicméně se postupně ukazuje, že ani takto velká MŠ není schopna umístit k předškolnímu vzdělávání všechny děti ve věku od 3 do 6 let, které mají trvalé bydliště v naší obci. Ze zákona je ředitel(ka) MŠ povinna přijmout k předškolnímu vzdělávání všechny děti, které k 31. 8. příslušného školního roku dosáhnou 6 let a jsou tedy v posledním roce před nástupem povinné školní docházky (případně tyto děti umístit do jiné MŠ). Jak je to ale s ostatními dětmi? O tom, zda bude dítě přijato či nepřijato k předškolnímu vzdělávání rozhoduje podle školského zákona výlučně ředitel(ka) mateřské školy. Školský zákon vylučuje možnost, aby do rozhodování ředitele zasahoval nebo ho ovlivňoval zřizovatel školky. Na druhé straně však zřizovatel – obec – školku nejen zřídil, ale také ji v nemalé míře financuje prostřednictvím provozní dotace, má povinnost kontrolovat její hospodaření, a také mj. vybírá, jmenuje a odvolává ředitelku. Zajisté nelze zpochybnit skutečnost, že rozhodnutí obce zřídit mateřskou školku bylo motivováno snahou obce poskytnout do té doby nedostatečnou službu svým občanům. Proto by podle našeho názoru měla mít obec možnost stanovit alespoň jako doporučení rámcová kriteria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání.

V r. 2010 jste stanovila následující kriteria pro přijímání dětí k docházce ve šk. roce 2010-2011:

- zdravotní způsobilost včetně absolvování stanovených očkování, doložená lékařským potvrzením

- přednostní příjem dětí, které v roce 2009-2010 navštěvovaly MŠ Šestajovice

- přednostní příjem dětí s odkladem školní docházky a dětí v posledním roce před nástupem školní docházky

- přednostní příjem dětí, jejichž alespoň jeden z rodičů má trvalé bydliště v Šestajovicích

- příjem dětí přihlášených k celodenní docházce

Současně bylo jako doplňující dokument požadováno potvrzení zaměstnavatele o nástupu do zaměstnání.

Na školní rok 2011-2012 jsou nově vypsána následující kriteria pro přijímání dětí do MŠ:

- Dítě je ke dni zápisu hlášeno k trvalému pobytu na území obce Šestajovice, má odklad školní docházky a je v posledním roce před zahájením povinné školní docházky (tzn.dítě, které dosáhne věku 6 let v období od 1.9.2011 - 31.8.2012).

- Dítě a alespoň jeden z jeho rodičů/zákonný zástupce jsou ke dni zápisu hlášeni k trvalému pobytu na území obce Šestajovice.

- Celodenní docházka

- Při shodném vyhodnocení uvedených kritérií je dalším pomocným kritériem věk dítěte.

V loňském roce vyvolala diskuse skutečnost, že v průběhu správního řízení bylo nakonec při výběru dětí přihlíženo k jejich věku, ačkoli toto kriterium nebylo jako hodnotící v podmínkách přijímacího řízení uvedeno. Naopak z povahy požadovaných dalších dokladů se dalo usuzovat, že v případě rovnosti bodů bude přihlíženo k zaměstnání rodičů.

Rádi bychom se věnovali dvěma kriteriím, která budou uplatňována v letošním přijímacím řízení, a sice celodenní docházka a věk dítěte. Náš názor vychází z toho, že kriteria, která ředitel(ka) MŠ pro příjem dětí do MŠ volí, by měla být maximálně objektivní. Lze však skutečně objektivně již v přijímacím řízení posoudit, že dítě, které je přihlášeno k celodenní docházce, bude MŠ skutečně celodenně navštěvovat? Kolik z těch dětí, u nichž rodiče v loňském přijímacím řízení uvedli celodenní docházku, školku skutečně celodenně navštěvuje? Osobní zkušenost některých z nás vypovídá o tom, že to není ani 50%. Je přeci logické, že každý rodič do přihlášky uvede celodenní docházku právě z důvodu, že se tak zvýší šance na přijetí jeho dítěte, i když si je již dopředu vědom, že toto kriterium nesplní. Problém je v tom, že ačkoli zejména u dětí, jejichž maminka je doma na mateřské či rodičovské dovolené s mladším dítětem se dá docela dobře předpokládat, že si dítě bude vyzvedávat po obědě (samozřejmě to tak nemusí být), nedá se jim tento úmysl prokázat. A navíc zde není žádná možnost sankce např. vyloučením dítěte z docházky do MŠ, protože ředitel(ka) MŠ musí ze zákona upřednostnit zájem dítěte.

Podle našeho názoru lze však zcela objektivně prokázat velmi pravděpodobné plnění celodenní docházky u dětí, jejichž rodiče pracují. Pokud je tedy jako jedno z hlavních kriterií pro přijetí dítěte do MŠ stanovena celodenní docházka, pak ruku v ruce s ním by to mělo být kriterium zaměstnanosti rodičů. A teprve poté, při rovnosti bodů, by jako pomocné kriterium měl být věk dítěte.

Vážená paní ředitelko, prosíme, berte tento náš dopis jako podnět k zamyšlení a příspěvek do diskuse. K této problematice vypracoval rozsáhlý materiál veřejný ochránce lidských práv, na který rovněž odkazujeme:

http://www.ochrance.cz/diskriminace/doporuceni-ochrance/ - doporučení ochránce k rovnému zacházení v přístupu k předškolnímu vzdělávání.

S pozdravem

OS "Otevřené fórum občanů Šestajovic"