Umísťování letáků v MŠ

Vyjádření OS „Otevřené fórum Šestajovic“ k dezinformaci v šestajovickém Dostavníku č.9/2011, článek „Otázky pro starostu“, str.7 – umísťování letáků v MŠ Lodička.

Dotaz: Odmítla ředitelka mateřské školy umístit v prostorách MŠ propagační leták na akci pořádanou OFOŠ a odmítá paní ředitelka spolupráci s tímto sdružením?

Odpověď pana starosty:

„Do školky chodí velké množství žádostí o umístění propagačních materiálů a všechny se týkají aktivit spojených s dětmi. Vzhledem k omezené kapacitě prostoru školky na podobné věci vedení školky rozhodlo, že takové propagační či reklamní materiály nebudou v prostorách školky umisťovány. Důvodem je, že jejich velké množství zde začalo působit nevzhledně a vznikala nepřehledná situace v důležitých informacích pro rodiče. Výjimkou jsou akce pořádané obcí nebo organizací zřízených obcí, jako je např. základní škola. Správnost toho rozhodnutí potvrdila během nedávné kontroly MŠ i Česká školní inspekce, která již samotné umisťování propagačních materiálů jiných organizací v prostorách školky nepovažuje za vhodné…“.

Následně se na DF obce Šestajovice v odpovědi na dotaz paní Jochové ve věci umísťování letáků v MŠ vyjádřil místostarosta Tomáš Dvořák následovně: „….Nedávno však proběhla kontrola školky Českou školní inspekcí, kdy byla tato věc s inspektory konzultována. Inspektoři umisťování materiálů jiných subjektů neschvalují…..“

Dotázali jsme se ČŠI. Z vyjádření ČŠI adresovaným paní Komárkové a paní Kořenkové vyplývá následující závěr. Jediná kontrola, kterou v MŠ Šestajovice od 1.9.2010 vykonala ČŠI bylo šetření na základě stížnosti jedné maminky ze 7. září 2011 ohledně blíže nespecifikovaného incidentu z 5.září 2011. Vzhledem k tomu, že uzávěrka zářijového čísla šestajovického Dostavníku byla 31.8.2011, těžko mohl pan starosta o této kontrole v době, kdy vznikl rozhovor, vědět. Předmět šetření stížnosti se vůbec nevztahoval k problematice umísťování letáků v MŠ, ani se touto problematiku jinak (např. okrajově) nezabýval. ČŠI tedy nemohla dát ředitelce MŠ ani obci jako zřizovateli žádné (ne)doporučení/(ne)schválení ohledně této záležitosti. Pan starosta a pan Dvořák tedy podávají nepravdivé informace v této věci. ČŠI zaslala v otázce umísťování propagačních letáků a reklam na adresu obce jedinou informaci, a to teprve dne 30.9. 2011 jako součást odpovědi na dotaz paní Kořenkové jako zastupitelky obce, v níž ČŠI odkázuje na §32 školského zákona, který zní:„(1) Ve školách a školských zařízeních není povolena činnost politických stran a politických hnutí ani jejich propagace.

(2) Ve školách a školských zařízeních není povolena reklama, která je v rozporu s cíli a obsahem vzdělávání, a reklama a prodej výrobků ohrožujících zdraví, psychický nebo morální vývoj dětí, žáků a studentů nebo přímo ohrožujících či poškozujících životní prostředí.“

Jak je ze shora uvedeného patrné, umísťování pozvánek a informací o akcích pořádaných pro děti, které mají sportovní, či kulturně naučný cíl, tedy žádný zákon ani ČŠI nezakazuje, ani nevydává v tomto směru žádná doporučení. Tato záležitost je v kompetenci ředitelky MŠ a záleží tedy zcela na její vstřícnosti.

K vyjádření pana starosty:“ Uvedený leták OFOŠ zde Ing.Kořenková umístila bez souhlasu vedení školky…“ sdělujeme, že paní Kořenková umístila letáky na okenní parapet ve vestibulu MŠ, když pak následující den chtěla požádat paní ředitelku o umístění letáku na nástěnky v šatnách, dostalo se jí zamítavého stanoviska paní ředitelky.

Celou korespondenci s ČŠI přetiskujeme zde:

Příloha 1 (PDF)

Příloha 2 (PDF)

Příloha 3 (PDF)