Park na Balkáně

Stejný osud, jako stromy v Revoluční ulici, čeká i některé stromy v parku na Balkáně. Zastupitelstvo jeho část prodalo společnosti Calluna s.r.o. (jednatelkou je bývalá zastupitelka MUDr. Ročňová) pro stavbu zdravotního střediska. I přesto, že v obci je spousta jiných volných pozemků, kde by zdravotní středisko mohlo stát. Proč musí další zeleň v naší obci ustoupit, tentokrát soukromým podnikatelským zájmům schovaným do tzv. občanské vybavenosti ve veřejném zájmu? V této souvislosti uvádíme, že podle §18 zákona č. 183/2006 (stavební zákon) „územní plánování ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Přitom chrání krajinu jako podstatnou složku prostředí života obyvatel a základ jejich totožnosti. S ohledem na to určuje podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území a zajišťuje ochranu nezastavěného území a nezastavitelných pozemků. Zastavitelné plochy se vymezují s ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití zastavěného území“. Podle § 55 téhož zákona pak „ další zastavitelné plochy lze změnou územního plánu vymezit pouze na základě prokázání nemožnosti využít již vymezené zastavitelné plochy a potřeby vymezení nových zastavitelných ploch.“ Na parkovou zeleň v centru obce se zřejmě tato ustanovení nevztahují. Nebo ano?

Naše aktivita za záchranu parku