Jak postupovat

1. O běžné informace postačí žádat ústně, o složitější anebo citlivější raději písemně, abychom měli vyšší jistotu správného vyřízení. Žádost je dobré formulovat konkrétně. Žádost předložíme v úřadě tam, kde je pro to úřad zařízen (např. informační kancelář, podatelna). Úřad musí žádost přijmout. Pokud podáme žádost elektronicky (zašleme e-mailem nebo elektronickou podatelnou), musí být poslána na adresu elektronické podatelny úřadu. Nic nebrání tomu, abychom ji zároveň poslali v kopii také někomu konkrétnímu v úřadě.

2. Úřad je povinen sdělit předpokládanou výši případných nákladů, pokud je bude požadovat, a to dříve, než nám informaci poskytne.

3. Pokud nás úřad nepožádá o zpřesnění žádosti anebo nesdělí, že žádané informace nejsou v jeho působnosti, má ve lhůtě 15 ti dnů dvě možnosti: buď nám informace úplně poskytnout, anebo vydat Rozhodnutí se všemi náležitostmi (včetně jména odpovědného úředníka), v němž přesně na základě konkrétních ustanovení zákonů a s uvedením právního názoru odůvodní, proč informace odepřel.

4. Pokud úřad v této lhůtě Rozhodnutím informace odepřel a my s tím nesouhlasíme, můžeme se do 15 dnů odvolat, to znamená na stejné místo podat dopis "odvolání", že s odepřením nesouhlasíme a stručně to zdůvodnit. O odvolání rozhodne nadřízený orgán.

Pokud úřad v této lhůtě neučinil nic, můžeme do 15 dnů podat stížnost, to znamená na stejné místo podat dopis "stížnost", že s postupem (nečinností) nesouhlasíme a stručně to zdůvodnit. Stížností se bráníme i proti některým dalším chybám při postupu úřadu.

Naše rada na základě našich zkušeností: v případě, že jste nuceni podat odvolání, či stížnost, zašlete tuto v kopii nadřízenému orgánu.

5. Pokud nám ani odvolání nevyhoví anebo ani odvolací orgán do 30 dnů od podání odvolání nezareaguje, můžeme podat žalobu k soudu. Pokud nám soud dá za pravdu, zruší nesprávná rozhodnutí úřadů a nařídí jim buď žádost znovu projednat, přičemž se úřad musí řídit právním názorem, který vyslovil soud, anebo soud přímo nařídí informaci poskytnout.