Noční klid v naší obci

Ti z vás, kdo se zajímají o dění v naší obci a sledují obecní internetové stránky zajisté v sekci Diskusní fórum – Životní prostředí zaznamenali výměnu názoru mezi jedním z občanů a místostarostou Tomášem Dvořákem na téma rušení nočního klidu v Tyršově ulici v lokalitě u „Nové hospody“. Diskusi lze číst na tomto odkazu:

http://www.sestajovice.cz/diskusni-forum./forum.html?theme=4&tag=showtheme&pg=2.

Obec má platnou vyhlášku OZV 3/2016, kterou přijalo ZO na svém zasedání dne 15. 12. 2016 usnesením č. 14. Ta stanoví dobu nočního klidu v čase od 22 hodin do 6 hodin. Současně vyhláška určuje výjimečné případy, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou, a sice v noci z 31. prosince na 1. ledna a o Velikonočním pondělí. Dále je doba nočního klidu upravena, respektive krácena ve výjimečných případech oslav, a sice v noci z 30. dubna na 1. května od 3:00 do 6:00 hodin z důvodu konání Pálení čarodějnic a v době konání „tradičních slavností“ Oslavy piva.

Souhlasíme s tím, že právní předpisy by měly být dodržovány a neměly by být porušovány, ale také zneužívány, či obcházeny. Přijatou OZV lze měnit či doplňovat výlučně a pouze formou OZV přijaté na zasedání ZO. Pokud ZO rozhoduje o výjimce z nočního klidu pouze svým usnesením, jedná mimo své pravomoci a takové rozhodnutí je pak nezákonné. Jak je patrné ze zápisu ze Zasedání ZO Šestajovice konaného 12.6.2018, bod 28, obec přijala usnesení o omezení doby nočního klidu dne 29. 6.2OI8 na adrese Husova 66, Šestajovice, od 24:00 z důvodu hudební produkce, nikoli OZV a zastupitelstvo v počtu 7 přítomných členů tak jednalo v rozporu se zákonem. http://www.sestajovice.cz/obecni-urad/zasedani-zo---zapisy/.

Jak je patrné z vyrozumění dozorového orgánu-Ministerstva vnitra ČR ze dne 16.července 2018 http://www.sestajovice.cz/obecni-urad/informace-dle-%C2%A7-5-odst.-3-zakona-c.-1061999-sb./ - informace ze dne 4.9.2018 - P4, ze zápisu ze zasedání ZO rovněž nevyplývá splnění povinnosti člena zastupitelstva, v tomto případě starosty obce sdělit před zahájením jednání orgánu obce, který má danou záležitost projednávat, existenci skutečnosti nasvědčujících, že by jeho podíl na projednávání a rozhodování této záležitosti v orgánech obce mohl znamenat výhodu nebo škodu pro něj samotného nebo osobu blízkou….tzv. střet zájmů. Nemovitost, kde k omezení nočního klidu mělo dojít, je ve vlastnictví starosty obce. Dále je třeba v této souvislosti také zmínit, že pokud by se starosta obce vyloučil z hlasování, případně by se hlasování zdržel, s ohledem na počet přítomných členů zastupitelstva by předmětné usnesení z důvodu nedostatečného počtu přítomných zastupitelů nebylo přijato.

V Dostavníku č.7 – 8/2018 v rubrice „Z činnosti OP“ se můžeme m.j. dočíst, že se „množí stížnosti na hlučnou činnost během nedělí………“ jsou uváděny pily, sekačky, brusičky apod., včetně apelu na občany, „aby o nedělích hlučnou činnost nevykonávali, jinak by bylo nutné v těchto případech přistoupit k ukládání peněžitých pokut.“ K tomu lze sdělit jedině tolik, že pan starosta i ostatní občané obce mají právo využívat jimi vlastněné nemovitosti k jejich účelům, nemělo by však při tom docházet k obcházení, či dokonce porušování zákona. Pokud tak činí samotné vedení obce, pak se asi nelze divit, že někteří spoluobčané na dodržování OZV kašlou, zatímco my ostatní, co ji beze zbytku dodržujeme, jsme v jejich očích s prominutím za blbce.

Pozn.: Proč dáváme u Oslav pivo slovo tradiční do uvozovek? Prostě proto, že považujeme-li něco za tradiční, tak to má určitou historii, je to předáváno z generace na generaci. Skutečně může být považována za tradiční akce, která se poprvé uskutečnila v září r.2016? Nejedná se spíše o úlitbu dikci zákona o přestupcích umělým vytvořením