Zdravotní středisko aneb nejasný budoucí předmět podnikání

V šestajovickém Dostavníku č.2/2012 je v rozsáhlé příloze financované z obecního rozpočtu občanům předkládán projekt soukromého zdravotního střediska, který má být realizován v části stávajícího parku Na Balkáně. Jedná se o podnikatelský záměr společnosti Calluna, s.r.o., jehož majiteli jsou MUDr. Michaela Ročňová (bývalá zastupitelka) a Ing. Jan Boubelík (projektant budovy školky a školy).

Návrh na umístění zdravotního střediska na místě jediné souvislé plochy zeleně v intravilánu obce vzešel od MUDr. Ročňové v době, kdy byla zastupitelkou obce. Následně byla provedena změna využití dotčené části parku na území OV2-vyšší občanská vybavenost, a to za zády zastupitelů. Výběrové řízení na využití části pozemku parc. číslo 628/5, které se uskutečnilo v roce 2009 pak bylo šité na míru tomuto záměru. MUDr. Ročňová se účastnila hlasování o záměru. Podle § 83 zákona o obcích, odstavec 2, se člen zastupitelstva obce, u něhož skutečnosti nasvědčují, že by jeho podíl na projednávání a rozhodování určité záležitosti v orgánech obce mohl znamenat výhodu nebo škodu pro něj samotného nebo osobu blízkou, pro fyzickou nebo právnickou osobu, kterou zastupuje na základě zákona nebo plné moci (střet zájmů), je povinen sdělit tuto skutečnost před zahájením jednání orgánu obce, který má danou záležitost projednávat. Zastupitelstvo pak rozhodne, zda existuje důvod pro jeho vyloučení z projednávání o rozhodování této záležitosti. Proč v tomto případě zastupitelstvo nedodrželo zákonný postup se lze jen dohadovat, pravdou však je, že vzhledem k nesouhlasu v té době velkého počtu zastupitelů by neúčast MUDr. Ročňové v hlasování mohla vést k zamítnutí prodeje části parku společnosti Calluna, s.r.o. Ve světle těchto skutečností byla v květnu roku 2010 čtyřmi občankami obce odeslána na Ministerstvo vnitra ČR, Odbor dozoru a kontroly veřejné správy, žádost o prošetření prodeje části parku. Ministerstvo vnitra šetří pouze, zda byl či nebyl porušen zákon o obcích. Výsledkem šetření bylo doporučení řešit smlouvu o prodeji v občanskoprávním řízení, tedy soudní cestou. Současně MV ČR vyzvalo starostu obce, aby důrazně upozornil členy ZO na povinnost dodržovat zákon při výkonu svého mandátu, a to včetně ustanovení §83, odst. 2 zákona o obcích. Tato výzva byla čtena na VJZO dne 12.8.2010, o čemž se občané mohou přesvědčit ze zápisu z tohoto jednání zastupitelstva. Je známo, že MV ČR byla podána ještě jiná související stížnost, na jejímž základě starosta obce v červnu r. 2010 slíbil, že smlouvu o prodeji části pozemku se společností Calluna, s.r.o. do voleb nepodepíše. Skutečnost je však taková, že k podpisu smlouvy bylo přistoupeno dne 12.10.2010, tedy 3 dny před volbami! Proč? Z obavy, že by se starostou mohl stát někdo jiný a mohl by se proti tomuto záměru postavit a společně s novým zastupitelstvem přesunout umístění střediska do jiné lokality?

Není pravda, že v době projednávání záměru byly pro umístění zdravotního střediska pouze dvě možnosti – budova Narexu a park Na Balkáně. V tehdy platném územním plánu se počítalo s vyšší občanskou vybaveností na pozemku, na němž je v současnosti umístěno fotbalové hřiště. Pozemek vykoupila obec v období před výkonem mandátu současného vedení obce od soukromého vlastníka s tím, že po vybudování sportovně rekreačního areálu v lokalitě ČOV, kam se fotbalový tým přesune, zde vznikne důstojné centrum obce, včetně objektu základní lékařské péče. Další možností umístění zdravotního střediska byla lokalita Za Stodolami, kde obec v té době prováděla zasíťování a následný prodej pozemků. Tato lokalita by byla z hlediska dostupnosti veřejné dopravy i výhodnější, jsou zde zastávky 4 autobusových linek (zastávkou Na Balkáně projíždí pouze 1 linka), školka a škola. Je ale pravda, že tato lokalita není tak lukrativní, jako pozemek v parku Na Balkáně.

V prvním projektu, který byl zastupitelům předložen Ing. Boubelíkem v objektu měli být 2 praktičtí lékaři, ORL, dětský chirurg, RHB, případně další nasmlouvaní lékaři, a lékárna. V průběhu času ordinace ubývaly, jejich obsazení se měnilo až k poslední verzi v příloze k Dostavníku č.2/2012. Naše občanské sdružení je v Dostavníku č.2/2012 obviňováno, že náš nesouhlas s výstavbou zdravotního střediska může mít za následek zrušení ordinace praktického lékaře v obci. V této souvislosti není zajisté bez zajímavosti, že předmětem podnikání společnosti Calluna, s.r.o., která byla založena v roce 2008, tedy v době, kdy záměr vznikal, je m.j. specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím, inženýrská činnost ve výstavbě, velkoobchod, pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor. Dotčená společnost má tedy širší předmět podnikání, neorientuje se pouze na zdravotní péči, lékárenskou činnost apod. a do budoucna není vyloučena ani změna předmětu činnosti, prodej společnosti, likvidace apod. Obec nemá pro tento případ dostatečně ošetřeno předkupní právo k pozemku, na pozemku by v katastru mělo váznout věcné břemeno předkupního práva podle §101 stavebního zákona, ale není tomu tak. Na co, či koho pak bude současné vedení obce, pokud bude ještě ve funkci, zánik zdravotnického zařízení svalovat? Bude opět obětním beránkem naše OS? Nebylo by naopak lepší zrekonstruovat stávající prostory v budově Narexu a zachovat si tak elementární kontrolu nad existencí zdravotní péče, kdy v případě odchodu současné praktické lékařky může prostory nabídnout k pronájmu jinému lékaři?

A jak je to s využitím parku pro veřejnost? Budova má být patrová, dost vysoká, takže zbývající zeleň bude skryta jakoby ve vnitrobloku. Tím park naprosto ztratí svou pohledovou funkci. Navíc obnova parku bude financována z prostředků obce, nikoli investora, jak by z prezentace projektu mohlo mylně vyplývat.

Nejsme proti záměru vybudování zdravotního střediska či rozšíření zdravotní péče v naší obci. Jsme však proti tomu, aby mu za oběť padl jediný park v intravilánu obce, jehož význam s přibývající zástavbou narůstá.

V dotčeném článku je řečeno mnoho na podporu projektu. Nabízí se ale nespočet otázek, na které málokdo zná odpověď. My se však jako občané obce máme legitimní právo ptát:

· Proč chtěla původně obec pronajmout takto lukrativní místo za pouhou 1 Kč ročně? (Naštěstí se tomuto nesmyslnému kroku podařilo zabránit dnes již bývalým zastupitelům obce – Ing. Urbánkové, Ing. Dlouhé a JUDr. Hyprovi).

· Pozemek byl odprodán bez odborného odhadu za cenu 3200 Kč za m2, i když cena by měla být mnohem vyšší vzhledem k lukrativnosti místa, ale i skutečnosti, že pozemek byl zakoupen ke komerčním účelům. Proč? (Např. pozemky v lokalitě U lesa se ve stejné době prodávaly obcí za cenu kolem 3.700,- Kč za m2)

· Proč zastupitelé odhlasovali prodej části parku bez geometrického plánu a konkrétní výměry prodávané části, výměra měla být doplněna starostou při podpisu smlouvy? Je to nestandardní postup a smlouva o prodeji zavání nejasností předmětu prodeje.

· Proč byla zastupiteli odsouhlasena smlouva, která byla sepsána společností Calluna, s.r.o. a nebyla kontrolována za obec žádným právníkem?

· Proč, když bylo možné levněji odkoupit pozemek v lokalitě u Stodol, která má lepší dopravní dostupnost, je v blízkosti zastávky 4 linek autobusů, který je od samého počátku určen k výstavbě?

· Proč, když se nabízela další varianta řešení v budově Narexu, který by mohl být zrekonstruován, a byl by zde vyřešen i problém s parkováním – parkovací místa lze umístit nejen před samotnou budovou, ale i do dvora? U současného návrhu budou muset pacienti přecházet nejfrekventovanější hlavní silnici v obci poté, co zaparkují v Tyršově ulici (u občanů s omezenou schopností orientace a pohybu to zřejmě nebude žádný problém). Takovéto řešení je pro tělesně postižené u novostavby naprosto nepochopitelné.

· Jaká je záruka, že původní záměr zdravotního střediska bude zachován i v případě nerentability tohoto záměru? (Jaká je jistota, že se podaří uzavřít potřebné smlouvy se zdravotními pojišťovnami, zvláště za situace, kdy se podobná zařízení v dostupném okolí již nacházejí-Jirny a Klánovice, ale také Horní Počernice, Újezd n. Lesy a Černý Most). Je známo, že např. lékárna je rentabilní pro spádovou oblast od 5.000 obyvatel.

· Proč je uvažováno o tom, že nyní v prostorách Narexu budou vybudovány byty pro učitele, když dosud jsou byty v budově staré školy, které by stačilo zrekonstruovat? Bytová problematika učitelů se dá řešit i jiným způsobem např. pronájmem, případně koupí bytů v již existujících bytových domech.

· Kde je zaručeno, že nebude docházet k další postupné likvidaci parku? Jakmile se udělala jedna výjimka, o podobnou výjimku dříve či později opět někdo zažádá.

Znají bývalí i současní zastupitelé, kteří záměr tak vehementně podporovali od samého začátku, případně se k němu v procesu schvalování později připojili (změnili původní názor z „proti“ na „pro“) na rozdíl od občanů odpovědi na tyto otázky? Mohou s naprosto čistým svědomím skutečně tvrdit, že jiná varianta, než park Na Balkáně pro umístění zdravotního střediska neexistuje? A jsou na prvním místě skutečně zájmy občanů? Samotný závěr prezentace projektu v Dostavníku č.2/2012 silně připomíná vydírání ve stylu „buďto bude ordinace tam, kde ukážu, nebo nebude žádná“, což považujeme za naprosto nepřijatelné a dokládající skutečnost, že v popředí není zájem občanů obce, ale pouze některých jedinců…..

Poznámka: V čase přípravy tohoto čísla jsme zjistili, že v obci existuje další projekt výstavby zdravotního střediska na pozemku soukromého investora, který předpokládá umístění ordinace praktického lékaře a dvou zubních ambulancí.