Ombudsman

Veřejný ochránce lidský práv JUDr. Pavel Varvařovský nám odpověděl na náš dopis, který jsme mu zaslali k jeho doporučení veřejného ochránce práv (PDF - 1,08 MB)

Rádi bychom upozornili na jeden odstavec z jeho odpovědi:

"Rozporujete také legitimitu uplatňování věku dítěte jako kritéria při rozhodování o jeho přijetí do mateřské školy. Souhlasím s Vámi, že zvýhodnění dětí podle jejich věku nesmí bez dalšího fakticky zcela vyloučit děti určitého věku (např. tříleté). V opačném případě by se totiž jednalo o diskriminaci v přístupu ke vzdělání z důvodu věku, a takové jednání by bylo v rozporu se zásadou rovného zacházení a zákazu diskriminace, obsaženém jak v zákoně č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), tak také ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Tuto skutečnost ostatně v textu Doporučení zdůrazňuji."

V Dostavníku č. 4/2011 (PDF) je na straně 5 v zápise z jednání ŠKOLSKÉHO VÝBORU ze dne 28. 3. 2011:

"...... ŠV v souladu s §33 zákona č.561/2004 Sb., školský zákon, souhlasí s kriterii stanovenými paní ředitelkou MŠ pro školní rok 2011/2012 a konstatuje, že jsou v souladu s uvedeným zákonem.

...... Určení pořadí dětí splňujících kritéria pro přijetí do předškolního vzdělávání dle jejich věku je vzhledem k potřebám dítěte nejobjektivnější a měřitelné."

Celá odpověď JUDr. Varvařovského na náš dopis je k dispozici - zde (PDF)