Výstavba sběrného dvora v areálu čistírny odpadních vod

V Šestajovickém Dostavníku č.3/2011 bylo naše OS obviněno z blokování výstavby sběrného dvora v areálu ČOV. Je nám velmi líto, že autor článku si před zveřejněním podané informace neověřil. Pokud by tak učinil, mohl předejít šíření dezinformací v obecním periodiku.

Považujeme za nutné uvést některé dezinformace na pravou míru:

Zastupitelé na svém VJ ZO dne 26.6. 2008 vyslovili souhlas se ZÁMĚREM na výstavbu sběrného dvora v areálu ČOV, nikoli s konkrétním projektem. Bylo-li by vedení obce a někteří staronoví zastupitelé upřímní, pak by rovněž po pravdě přiznali, že v té době se hovořilo pouze o „malém sběrném dvoru“ s přístupovou komunikací „zespodu“ mimo zástavbu RD. Projekt na výstavbu SD v současném rozsahu byl zpracováván od r.2009 a finální verze s kompostárnou vznikla až v červenci r. 2010. Takže je logické, že jej zastupitelstvo obce nemohlo takto schválit, ani jej nikdy neschválilo!!!

Při osobním jednání starosty Romana Hrdlice na Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM)-majitel pozemků pod ČOV - a při místním šetření v říjnu r. 2009 bylo dohodnuto, že obec nechá vypracovat geometrický plán na dělení pozemků pod ČOV, pozemků pro vybudování sběrného dvora, pozemku tvořícího ochranný val a přístupovou komunikaci k areálu ( rovněž uvnitř areálu). Geometrický plán na rozdělení pozemků bylo nutné vypracovat z důvodu realizace pozemků v různých režimech dle zákona č.219/2000 Sb. o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích. Souhlas s tímto dělením pozemků vydal stavební úřad 7.ledna 2011. Pokud jde o výstavbu sběrného dvora, byl starosta obce upozorněn, že vzhledem k tomu, že jde o komerční aktivitu, nebude obci možné pozemky převést bezúplatně, ale pouze kupní smlouvou za cenu v místě a čase obvyklou. Ani minulí, ani současní zastupitelé tuto informaci nemají! Hodnocení předkládaného projektu sběrného dvora jako komerční aktivity je jen důkazem toho, že projekt přesahuje definici sběrného dvora, jak je uvedena v zákoně o odpadech. K převodu pozemků pod ČOV ze státu na obec lze tedy přistoupit teprve nyní. Ze shora uvedeného tedy jasně vyplývá, že vedení obce postupovalo v rozporu s dohodou z října r.2009, když požádalo o vydání územního rozhodnutí na umístění stavby sběrného dvora v areálu ČOV bez existence geometrického plánu na dělení pozemků a následného uzavření smlouvy o převodu pozemků se státem!

Z dopisu ÚZSVM je také zřejmé, že ÚZSVM jako oprávněný majitel pozemků pod plánovaným sběrným dvorem souhlas vlastníka k provedení stavby sběrného dvora na pozemcích státu nevydal. Jestliže tedy nyní autor článku tvrdí, že kvůli zásahu našeho OS – dopisu na ÚZSVM- bude obec nucena zaplatit nájem za uvedené pozemky, pak nemá důvěryhodné informace. Pokud bude obec nucena za něco zaplatit, pak to bude za neoprávněné nakládání s těmito pozemky. A s tím nemá OS nic společného. Naopak, zásahem našeho OS bylo zabráněno tomu, aby byla obci způsobena škoda daleko vyššího rozsahu, která by vznikla např. tím, že po nabytí územního roz hodnutí právní moci, vydání stavebního povolení a realizaci stavby by např. stát mohl žalovat obec za neoprávněné nakládání s pozemky bez souhlasu vlastníka a vyčíslená škoda by pak byla mnohonásobně vyšší!!!

Dopis z Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových - dopis UZSVM (PDF)