Jednání zastupitelstva 25.9.2012

Záznam z jednání zastupitelstva z 25.9.2012.

Chráněné údaje o třetích osobách jsou na záznamu smazány.

V průběhu natáčení došlo k poruše kamery v zaostřování při přiblížení obrazu. Z tohoto důvodu jsou některé záběry rozmazané. Dále probíhalo natáčení bez přiblížení, takže uvidíte zastupitele pouze z dálky. Zvuk zůstal zachovám beze změny.

V případě, že by se vám video špatně zobrazovalo (některé prohlížeče nebo verze prohlížečů s tím mohou mít problém), prohlédněte si ho přímo na YouTube - http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=NIpaNTaQtyg

00:00 - zahájení, čtení programu, určení zapisovatele, ověřovatelů zápisu a návrhové komise, kontrola minulého zápisu a jeho schválení

07:15 - oznámení rezignace náhradníků za TOP 09 a SOS na mandát člena Zastupitelstva obce Šestajovice

07:53 - oprava minulého zápisu

15:26 - seznámení se zápisem z dílčího přezkoumání hospodaření obce Šestajovice č. 042516/2012/KÚSK a přijetí opatření k odstranění zjištěných nedostatků

24:30 - schválení rozpočtového opatření obce Šestajovice na rok 2012 č. 2/2012

31:00 - směnná smlouva na pozemky p.č. 106/154 a 106/173 v majetku obce Šestajovice za pozemky p.č. 597/84 ve spoluvlastnictví pí. Váňové a pí. Miškovské

35:00 - žádost MUDr. Ročňové o prodloužení nájemní smlouvy a řešení ostatních nájmů v budově č.p. 13

V případě, že by se vám video špatně zobrazovalo (některé prohlížeče nebo verze prohlížečů s tím mohou mít problém), prohlédněte si ho přímo na YouTube- http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=1Lx7m2FPruk

- pokračování projednávání nájmů v budově č.p. 13

V případě, že by se vám video špatně zobrazovalo (některé prohlížeče nebo verze prohlížečů s tím mohou mít problém), prohlédněte si ho přímo na Youtube - http://www.youtube.com/watch?v=tKFGkMgSobM&feature=player_detailpage

10:30 - odsouhlasení sazebníku úhrad a licenčních odměn za poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

16:35 - odsouhlasení snížení půjčky ze SFŽP na ČOV a to na výši 3 750 000 Kč

18:51 - souhlas s přijetím dotace dle Rozhodnutí č. 11100093 - SFŽP na akci "Snížení energetické náročnosti budovy obecního úřadu Šestajovice" ve výši 1 614 388 Kč

22:25 - žádost ZŠ o zřízení doplňkové činnosti: hostinská činnost

24:11 - schválení nájemní smlouvy TJ Sokol Šestajovice na pozemky p.č. 224/20 a p.č. 228/14 z důvodu podání žádosti o dotaci z MŠMT

29:40 - žádost TJ Sokol Šestajovice o finanční podporu v souvislosti se zajištěním odpovídajícího vybavení pro činnost mládežnických fotbalových oddílů - pořízení 2 ks fotbalových branek

34:49 - žádost pana Malíře o nápravu ve věci platby za inž. sítě na pozemny p.č. 617/71 a 617/72

V případě, že by se vám video špatně zobrazovalo (některé prohlížeče nebo verze prohlížečů s tím mohou mít problém), prohlédněte si ho přímo na Youtube- http://www.youtube.com/watch?v=q7q7Ju27fSo&feature=player_detailpage

00:00 - schválení smlouvy budoucí a zřízení věcných břemen s ČEZ Distribuce, a.s.

04:54 - schválení pojistné smlouvy pro pojištění odpovědnosti zastupitele za škodu způsobenou obci

10:37 - žádost o stanovisko ke stavbě: vodovodní přiváděcí řad Jirny - PČS Fibichova

16:44 - schválení smlouvy o zřízení věcného břemene s PPD, a.s. a PMS Poděbrady spol. s r.o.

23:26 - schválení smlouvy o zřízení věcného břemene, schválení smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a schválení uzavření dohody s ČEZ Distribuce

35:03 - schválení nového člena kontrolního výboru

39:47 - schválení veřejnoprávní smlouvy s obcí Zeleneč o činnosti obecní policie za cenu 5.000 Kč/rok

V případě, že by se vám video špatně zobrazovalo (některé prohlížeče nebo verze prohlížečů s tím mohou mít problém), prohlédněte si ho přímo na YouTube - http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=xakWZ_URjk4

00:00 - čtení zápisu a jeho schválení

12:23 - upozornění na nesrovnalosti v zápise a neschválení zápisu z 3.5.2012

Diskuse:

16:35 - dotaz ke kategorizaci místních komunikací

17:13 - dotaz k firmě Brtek a jeho daru střechy na hasičskou zbrojnici

19:38 - sponzorská smlouva na asfalt v Holekově ulici

20:00 - dotaz ke stavebnímu výboru

21:23 - dotaz k přechodu před školou

22:16 - dotaz k Holekově ulici

28:53 - řízení o určení komunikací

35:55 - ulice K Remízkům

37:40 - dotaz k dotacím

TOPlist