Jednání zastupitelstva 26.3.2014

Záznam z jednání zastupitelstva z 26.3.2014.

Chráněné údaje o třetích osobách jsou na záznamu smazány.

V případě, že by se vám video špatně zobrazovalo (některé prohlížeče nebo verze prohlížečů s tím mohou mít problém), prohlédněte si ho přímo na YouTube - https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=pLHGqqUQiyo

00:00 - zahájení, čtení programu, určení zapisovatele, ověřovatelů zápisu a návrhové komise, kontrola minulého zápisu a jeho schválení

05:46 - rozpočtová opatření č. 13/2013, 1/2014, 2/2014

13:13 - schválení výsledku hospodaření MŠ Šestajovice za rok 2013 a schválení návrhu na rozdělení výsledku hospodaření za rok 2013 - rozdělení zisku MŠ ve výši cca 266.000 Kč - 100.000 Kč jako oprava chyb minulých období, 133.000 Kč do fondu odměn zaměstnanců, 33.000 Kč rezervy - dle sdělení místostarosty a starosty se jedná o finanční prostředky od sponzorů, z dobročinných akcí pořádaných školkou (např. ples) a z kroužků.

17:20 - schválení výsledku hospodaření ZŠ Šestajovice za rok 2013

21:10 - schválení žádosti ZŠ o zvýšení provozního příspěvku na pokrytí ztráty hospodaření za rok 2013 ve výši 48.000 Kč

22:12 - schválení Obecně závazné vyhlášky obce Šestajovice o veřejném pořádku č. 1/2014

29:50 - zařazení správního území obce Šestajovice do územní působnosti MAS Region Pošembeří na období 2014-2020

33:15 - schválení žádosti ČEZ Distribuce a.s., souhlas s převodem Trafostanice Cyrilov do majetku ČEZ

35:28 - schválení uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-6013363/001 se společností ČEZ Distribuce, a.s. na pozemky p.č.436/3 a 437/1

V případě, že by se vám video špatně zobrazovalo (některé prohlížeče nebo verze prohlížečů s tím mohou mít problém), prohlédněte si ho přímo na YouTube - https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=ACykDr7A1GE

00:00 - vyhodnocení poptávkového řízení na nákup vozu pro JSDH Šestajovice - obec kupuje vozidlo místostarosty p. Dvořáka. Sice bylo vyhlášeno poptávkové řízení, ale až po té, co přímá koupě od pana místostarosty neprošla na jednom z předchozích zastupitelstev, a toto poptávkové řízení plně korespondovalo s vozidlem pana místostarosty (přesná specifikace jeho vozidla)

18:50 - schválení podepsání smlouvy o smlouvě budoucí na převod IS do vlastnictví obce Šestajovice se společností CARPELLE a.s.

35:08 - schválení Smlouvy o umístění nalezených a opuštěných psů s provozovatelem útulku firmou Velas a.s

V případě, že by se vám video špatně zobrazovalo (některé prohlížeče nebo verze prohlížečů s tím mohou mít problém), prohlédněte si ho přímo na YouTube - https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=SZsgkcWOwnU

00:00 - schválení žádosti o souhlas se změnou užívání novostavby RD č.p. 1083 v ulici Křížovnická na dětský klub s výdejnou jídla - každá stavba smí být užívána jen k tomu účelu, ke kterému byla zkolaudována. Novostavba RD č.p. 1083 byla zkolaudována jako rodinný dům k bydlení. Dětský klub je v tomto RD provozován od září 2013 v rozporu s účelem užívání stavby, musí tedy dojít ke schválení změny užívání stavby.

26:35 - schválení žádosti o souhlas s užitím znaku obce Šestajovice pro Šipkařský klub Šestajovice

27:54 - čtení zápisu

35:55 - informace starosty k příštímu zastupitelstvu

Diskuse

37:25 - dotaz ke zdravotnímu středisku

38:40 - dotaz k rychlodráze

40:00 - dotaz k novému povrchu v Husově ulici

TOPlist