Jednání zastupitelstva 9.2.2012

Záznam z jednání zastupitelstva z 9.2.2012.

Chráněné údaje o třetích osobách jsou na záznamu smazány.

Poslední část videozáznamu v čase 36 minut zachycuje vyjádření pana starosty, že z důvodu únavy z tahanic o sběrný dvůr doma přestal separovat odpad.

Diskuse k tématu

V případě, že by se vám video špatně zobrazovalo (některé prohlížeče nebo verze prohlížečů s tím mohou mít problém), prohlédněte si ho přímo na Streamu - http://www.stream.cz/uservideo/663088-zastupitelstvo-sestajovice-9-2-2012-1-cast

00:00 - zahájení, čtení programu, určení zapisovatele, ověřovatelů zápisu a návrhové komise; kontrola minulého zápisu a jeho schválení

6:20 - Schválení návrhu zprávy o uplatňování územního plánu dle §55 odst. 1)zákona č. 183/2006 Sb. s pokyny pro dopracování změny územního plánu obce Šestajovice

7:51 - Rozšíření plochy technické infrastruktury v nezastavěném území až po hranici plochy valu (deponie)

28:37 - Začlenění ploch ZVP na parcele č. 224/11 do zastavitelných ploch

32:12 - Požadavek na změnu stávajícího funkčního využití zemědělská půda pozemku 367/3 na funkční využití ploch pro výrobu, popř. ploch rezerv pro výrobu

36:17 - Návrh úpravy regulativu pro Plochu Zn75 – pozemek 413/5 a 411

V případě, že by se vám video špatně zobrazovalo (některé prohlížeče nebo verze prohlížečů s tím mohou mít problém), prohlédněte si ho přímo na Streamu - http://www.stream.cz/uservideo/662768-zastupitelstvo-sestajovice-9-2-2012-2-cast

00:00 - Návrh úpravy regulativu pro Plochu Zn75 – pozemek 413/5 a 411 - pokračování

43:50 - Opravit trasování VPD14, neboli plochy vymezené územním plánem jako ZN70 dle skutečného stavu

V případě, že by se vám video špatně zobrazovalo (některé prohlížeče nebo verze prohlížečů s tím mohou mít problém), prohlédněte si ho přímo na Streamu - http://www.stream.cz/uservideo/662780-zastupitelstvo-sestajovice-9-2-2012-3-cast

4:50 - Začlenit plochu pozemku p.č. 151 mezi veřejné prospěšná opatření

6:54 - Úprava koeficientu zastavitelnosti regulativu V2. Navýšení oproti stávajícím 30% včetně zpevněných ploch na 73 %

8:40 - Úprava koeficientu zastavitelnosti regulativu V2. Navýšení oproti stávajícím 30% včetně zpevněných ploch na 60 %

10:31 - Změna podmiňujících podmínek využití plochy Zp26

35:13 - Úprava koeficientu zastavitelnosti V2 a V1. Navýšení oproti stávajícím 30% včetně zpevněných ploch na 70 %

41:22 - Úprava koeficientu zastavitelnosti V2. Navýšení oproti stávajícím 30% včetně zpevněných ploch na 60 %

V případě, že by se vám video špatně zobrazovalo (některé prohlížeče nebo verze prohlížečů s tím mohou mít problém), prohlédněte si ho přímo na Streamu - http://www.stream.cz/uservideo/663127-zastupitelstvo-sestajovice-9-2-2012-4-cast

00:00 - Povolení objektu hospodského zařízení na p.č. 245/15. Pan místostarosta argumentuje proti výstavbě restauračního

zařízení v lokalitě Za Stodolami, kde vlastní pozemek.

11:32 - Prověřit možnost vymezení širšího funkčního využití pro plochy s funkčním regulativem FV/Plochy fotovoltaických elektráren

16:24 - Vynechání odstavce II. podmínek prostorového uspořádání regulativu ZVP

17:38 - Navýšení maximální plochy stavby v ploše s funkčním využitím OV1/Obslužná sféra ze stávajících 500m2 na 5000 m2

18:37 - Požadavek na vymazání komunikace a doprovodné zeleně přes pozemky č. 135/3, 135/9, 135/10

20:37 - Požadavek na posunutí hranice biokoridoru o cca 22m podél hranice pozemku 650/12

28:40 - Požadavek o změnu regulativu a podmínek využití pozemků 592/4 a 592/424 tj. regulativu B1 Nízkopodlažní bydlení. Žadatel požaduje změnu podmínky prostorového uspořádání maximálního zastavění pozemku 30%. Požaduje navýšení na 45%. Dále žádá o změnu hlavního využití výše uvedených pozemků, do kterých by měla být zahrnuta i provozovna a opravna automobilů.

41:05 - Požadavek na změnu stávajícího funkčního využití lesoparku pozemků p.č. 901 a 907 na funkční využití zemědělská půda

V případě, že by se vám video špatně zobrazovalo (některé prohlížeče nebo verze prohlížečů s tím mohou mít problém), prohlédněte si ho přímo na Streamu - http://www.stream.cz/uservideo/662790-zastupitelstvo-sestajovice-9-2-2012-5-cast

0:53 - Požadavek na změnu trasování pěší komunikace mimo pozemek 644/1

7:45 - Požadavek na změnu regulativu a podmínek využití pozemků p.č. 263. Žadatel požaduje změnu podmínky prostorového uspořádání maximálního zastavění pozemku 15%. Požaduje nevýšení na 30%.

Pan místostarosta opět vznáší argumenty proti, tentokrát výstavbě sportovně-rekreačního zařízení ležící v blízkosti jeho pozemku

V případě, že by se vám video špatně zobrazovalo (některé prohlížeče nebo verze prohlížečů s tím mohou mít problém), prohlédněte si ho přímo na Streamu - http://www.stream.cz/uservideo/662805-zastupitelstvo-sestajovice-9-2-2012-6-cast

00:00 - Vyhodnocení schválených změn a odsouhlasení formy úhrady nákladů na změnu ÚP obce Šestajovice. Veškeré finanční náklady na změnu ÚP ponesou úspěšní žadatelé dle prokazatelných nákladů.

8:33 - Návrh na odkup pozemků od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v areálu ČOV.

16:39 - Vyzvání firmy Brtek k plnění závazků vůči obci Šestajovice dle ZKO ze dne 7.2.2007, 14.11.2007, 23.10.2008 a 11.12.2008. Ze závazků bude ustoupeno od podmínky výsadby thují.

36:30 - vyjádření pana starosty, že z důvodu únavy z tahanic o sběrný dvůr doma přestal separovat odpad.

40:40 - Přijetí rozpočtového opatření č. 7 - na vědomí

TOPlist