Jednání zastupitelstva 3.5.2012

Záznam z jednání zastupitelstva z 3.5.2012.

Chráněné údaje o třetích osobách jsou na záznamu smazány.

V případě, že by se vám video špatně zobrazovalo (některé prohlížeče nebo verze prohlížečů s tím mohou mít problém), prohlédněte si ho přímo na YouTube - http://www.youtube.com/watch?v=05X4LpXTdeA&feature=player_detailpage

00:00 - zahájení,

00:45 - diskuse k otázce, zda bylo ZZO řádně svoláno. Upozornění občanů, že informace o konání ZZO nebyla na úřední desce vyvěšena po dobu minimálně 7 dnů před termínem, jak stanoví zákon. Návrh zastupitele Mgr.Matějky v této

souvislosti ZZO odročit.

04:03 - čtení programu, určení zapisovatele, ověřovatelů zápisu a návrhové komise

10:49 - kontrola minulého zápisu a jeho schválení - upozornění na chybu v minulém zápise, hlasování o opravě zápisu

18:47 - Vyzvání firmy Brtek k plnění závazků vůči obci Šestajovice, dle ZZO ze dne 7.2.2007, 147.11.2007, 23.10.2008 a 11.12.2008.

36:25 - Smlouva o uzavření budoucí smlouvy č. IV-12-6013363/VB2 o zřízení věcného břemene mezi obcí Šestajovice a společností ČEZ Distribuce, a.s.

41:31 - Smlouva o uzavření budoucí smlouvy č. IV-12-6005369/VB2 o zřízení věcného břemene mezi obcí Šestajovice a společností ČEZ Distribuce, a.s.

V případě, že by se vám video špatně zobrazovalo (některé prohlížeče nebo verze prohlížečů s tím mohou mít problém), prohlédněte si ho přímo na YouTube - http://www.youtube.com/watch?v=UxFnbCYq7Ys&feature=player_detailpage

00:00 - Smlouva o zřízení věcného břemene mezi obcí Šestajovice a SO Úvalsko.

13:29 - Vyhodnocení regulace veřejného osvětlení.

21:22 - Dohoda o ukončení platnosti veřejnoprávní smlouvy o činnosti obecní policie.

25:05 - Nová Veřejnoprávní smlouva o činnosti obecní policie.

26:08 - Návrh pověřit plněním některých úkolů při řízení obecní policie strážníka Vojtečkovou.

28:52 - Schválení souhlasu s užitím znaku obce firmou AKTIV 95 OPAVA s.r.o.

31:08 - Vyhodnocení výběrového řízení na prodej pozemků v majetku obce p.č. 110/4,150/2, 150/3 k.ú. Šestajovice

V případě, že by se vám video špatně zobrazovalo (některé prohlížeče nebo verze prohlížečů s tím mohou mít problém), prohlédněte si ho přímo na YouTube - http://www.youtube.com/watch?v=sqEPFrH82Rg&feature=player_detailpage

00:00 - Vypsání výběrového řízení na prodej 13 m2 - části pozemku v majetku obce p.č. 106/164 k.ú. Šestajovice.

08:02 - Čistírna odpadních vod - půjčka od SFŽP, ručení majetkem.

16:57 - Žádost MUDr. Ročňové o prodloužení nájemní smlouvy.

33:55 - Vyhodnocení výběrového řízení na FV umístěné na ZŠ, MŠ a HZ.

V případě, že by se vám video špatně zobrazovalo (některé prohlížeče nebo verze prohlížečů s tím mohou mít problém), prohlédněte si ho přímo na YouTube - http://www.youtube.com/watch?v=5q5TMSlrmHo&feature=player_detailpage

00:00 - Schválení zápisu

12:05 - Diskuse - někteří přítomní občané upozornili v diskusi přítomné zastupitele, že v souvislosti se schvalováním změny č.1 územního plánu, požadavek č.18 na změnu regulativu a podmínek využití pozemků parc. č. 592/454 a 592/424 jim starostou obce byly předloženy neúplné a zavádějící informace.

TOPlist