Jednání zastupitelstva 21.10.2015

Záznam z jednání zastupitelstva z 21.10.2015.

Chráněné údaje o třetích osobách jsou na záznamu smazány.

V případě, že by se vám video špatně zobrazovalo (některé prohlížeče nebo verze prohlížečů s tím mohou mít problém), prohlédněte si ho přímo na YouTube - https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=pR9MV0gpAoM

00:00 - zahájení, čtení programu, určení zapisovatele, ověřovatelů zápisu a návrhové komise, kontrola minulého zápisu a jeho schválení

06:40 - rozpočtové opatření č. 3/2015

14:24 - rozpočtové opatření č. 4,5,6,7/2015

16:40 - opatření k nápravě nedostatků uvedených ve zprávě z dílčího přezkoumání hospodaření obce v roce 2015

27:26 - zpráva auditora o ověření účetní závěrky 2014 TS obce Šestajovice

32:10 - stanovy TS obce Šestajovice

32:56 - dohoda se společností Carpelle

34:18 - návrh společnosti Ultrastav středočeská s.r.o. : Smlouva o podmínách realizace projektu stavebníka a příspěvku na rozvoj obce

46:30 - smlouva o zřízení práva stavby s panem Brtkem

56:29 - schválení zpracování a podání žádosti o dotaci na akci "Výstavba sběrného dvora a kompostárny v obci Šestajovice"

58:57 - schválení vyčlenění finančních prostředků na úhradu spoluúčasti akce "Výstavba sběrného dvora a kompostárny v obci Šestajovice"

V případě, že by se vám video špatně zobrazovalo (některé prohlížeče nebo verze prohlížečů s tím mohou mít problém), prohlédněte si ho přímo na YouTube - https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=lXFVIQmqXrM

15:50 - žádost o odkup části pozemků pod trafostanicemi společností ČEZ

21:00 - projednání možnosti změny typu obce na obec s pověřeným úřadem (Stavební úřad)

30:25 - přijetí příspěvku z rozpočtu SFDI na akci "Instalace světelného signalizačního zařízení u ZŠ"

31:51 - vyhodnocení žádosti o granty na rok 2015

42:42 - příspěvek na vyklizení č.p. 103 v ul. Na Ladech

V případě, že by se vám video špatně zobrazovalo (některé prohlížeče nebo verze prohlížečů s tím mohou mít problém), prohlédněte si ho přímo na YouTube - https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=MZpR9ZI0-is

08:30- schválení zápisu

Diskuse

14:38 - dotaz ke sběrnému dvoru

16:56 - dotaz k plesu

TOPlist