Zasahovala chapadla Rathovy chobotnice z Hostivic až do Šestajovic?

Před necelým měsícem byl zatčen hejtman Středočeského kraje MUDr. David Rath. Od onoho 15.května 2012 není snad dne, v němž bychom si nemohli přečíst, či vyslechnout informace o tom, jak se v našem kraji v uplynulých 4 letech přidělovaly dotace na realizaci veřejných projektů a následně vybíraly „nejvýhodnější“ nabídky. Docházelo k přerozdělování velkého objemu finančních prostředků mezi jednotlivé obce, z nichž některé, jak se postupně ukazuje, si byly rovnější. Přízni hejtmana Ratha se těšily nejen jeho domovské Hostivice, ale také některé další obce a města, namátkou například Kladno, Příbram, či Rožmitál pod Třemšínem, jejichž reprezentacím zřejmě nastavený nemravný mechanismus nevadil. Na druhé straně mnohé obce neinkasovaly prostřednictvím dotací ani korunu, ať již z důvodu nepřízně mocných, nebo vlastního odporu k nastavenému systému přidělování dotací.

Za úspěšnou v získávání dotací, mimo jiné též v nemalé míře ze středočeských fondů, lze označit také naši obec. Z těchto zdrojů byly v minulosti částečně financovány například rozšíření veřejné zeleně, dostavba nové budovy základní školy, rekonstrukce autobusových zastávek, či nedávno dokončená revitalizace náměstí 9.května. Dále měly být realizovány rekonstrukce a dostavba ZŠ a rekonstrukce komunikací Revoluční a Komenského, včetně výstavby kruhového objezdu. Realizace těchto dvou akcí se však odsouvá.

1) Výběr zhotovitele stavby „Rekonstrukce a dostavba ZŠ“, aneb kdo hledá - najde

Zastupitelstvo obce na svém veřejném zasedání dne 2. listopadu 2011 v bodě 7 odsouhlasilo přijetí dotace z Regionálního operačního programu soudržnosti NUTS 2 Střední Čechy ve výši 16 423 375,59 a současně zavázalo obec, že zbývající částku 11 290 282,41 Kč zaplatí z vlastního rozpočtu. Na základě tohoto usnesení obec vypsala výběrové řízení, které bylo v období březen – duben 4 krát změněno z důvodu posunu lhůty pro otevírání obálek. I přes tuto skutečnost, navíc v období zvýšeného zájmu stavebních firem o zakázky, podaly nabídku pouze 3 firmy. Hodnotící komise ve složení ing. Petr Prosek [1], Roman Hrdlic, Tomáš Dvořák a paní Vávrová dokončila „zprávu o posouzení a hodnocení nabídek“ pro toto výběrové řízení až 14 dní po dni, ve kterém byly otevřeny obálky s nabídkami. Zajisté jen shodou okolností to bylo pouhý 1 den po zatčení hejtmana Středočeského kraje MUDr. Davida Ratha, toho času hlavního „schvalovatele“ žádostí v rámci ROP, a zároveň 1 den poté, co Ministerstvo financí kvůli zatčení jeho a dalších lidí pozastavilo certifikaci výdajů Regionálního operačního programu Střední Čechy.

A které že to firmy se do „otevřeného“ výběrového řízení přihlásily? Metrostav, a.s. (za realizaci díla nabídla cenu 19 142 914,00 Kč), Konstruktiva Branko, a.s. (za realizaci díla nabídla cenu 17 425 145,00 Kč) a Konstruktiva Konsit, a.s. (za realizaci díla nabídla cenu 16 486 903 Kč). Hodnotící komise vyřadila dvě cenově výhodnější nabídky firem Konstruktiva Branko, a.s. a Konstruktiva Konsit, a.s. z důvodů, které lze označit za omezování volné soutěže, a ve finále hodnotila pouze 1 nabídku, a sice společnosti Metrostav, a.s., která je o cca 2,7 mil Kč vyšší než nejvýhodnější nabídka. Co na tom, že ani ona nesplnila podmínku, pro kterou byli další dva soutěžitelé ze soutěže vyřazeni.

Není jistě bez zajímavosti, že většinovým akcionářem společnosti Metrostav, a.s. je společnost Subterra, a.s., která pro obec zajišťuje realizaci největší investiční akce - rekonstrukce a intenzifikace ČOV. Metrostav, a.s. se účastnil také nyní prošetřované veřejné zakázky na rekonstrukci zámku v Buštěhradě, kdy byly pravděpodobně vypracovány formální nabídky čtyř firem včetně firmy Metrostav, a.s. oproti nejlevnější nabídce firmy Konstruktiva Branko, a.s., která tím pádem vyšla z řízení jako vítěz, neboť byla z finančního hlediska nejvýhodnější.

Vzhledem k okolnostem bylo jediným řešením vzniklé situace zrušení veřejné soutěže a vypsání nové. Byl způsob výběrového řízení na zhotovitele této veřejné zakázky zavánějící manipulací veden na přání bývalého hejtmana a lidí kolem něj nebo postupovalo vedení obce v tomto případě naprosto nezávisle? Těžko říci, které z obou zel je z pohledu „našeho občana“ horší. Důsledky tohoto neuváženého jednání bohužel pocítí ti z občanů, kteří očekávali otevření 1. stupně základní školy pro své děti.

2) Rekonstrukce komunikace Revoluční a Komenského - Rada kraje zrušila veřejnou zakázku,

aneb další losovačka

Zastupitelstvo obce na svém veřejném zasedání dne 2. listopadu 2011 v bodě 8 odsouhlasilo smlouvu o spolupráci veřejných zadavatelů mezi obcí Šestajovice a Středočeským krajem za účelem společného postupu při zajištění zadávacího řízení pro výběr nejvhodnějšího dodavatele na stavební práce pro akci „III/33310 a III/00116 Šestajovice, rekonstrukce“ s tím, že členy poroty budou za naši obec starosta a místostarosta. Přestože ještě před vstoupením novely zákona o veřejných zakázkách v platnost (1.4.2012) vyzvalo Ministerstvo financí ČR na počátku roku veřejné zadavatele k upuštění od řízení formou tzv losovaček, bylo výběrové řízení na stavební práce v rámci této zakázky vypsáno s tím, že výběr účastníků užšího kola proběhne losem. A aby toho nebylo málo, zájemcům bylo pro losování přiděleno číslo totožné s pořadovým číslem přijaté žádosti o účast. Administraci zakázky včetně losování zajišťovala společnost Erinyes, s.r.o., která také organizovala pro Středočeský kraj tendr na opravu buštěhradského zámku. Společnost byla v minulosti personálně propojena s ML Compet. Více není třeba ani dodávat, snad jen to, že vítězem soutěže se stala společnost Edikt, a.s. v minulosti napojená na jednoho z exmanažerů Ředitelství silnic a dálnic Michala Halu, který skončil ve vazbě z důvodu podezření na účast v úplatkářské aféře při zajišťování pronájmu dálničních odpočívadel. Nelze se tedy divit, že dne 28.5.2012 Rada Středočeského kraje v pudu sebezáchovy veřejnou zakázku „III/33310 a III/00116 Šestajovice, rekonstrukce“ vysoutěženou podle některých zdrojů za více než 28 mil Kč zrušila.

Roman Hrdlic a Tomáš Dvořák účastnící se hodnotící komise z vůle zastupitelstva nepovažovali za nutné informovat zastupitele obce o průběhu a výsledcích veřejné soutěže. Proč také, když v Šestajovicích, stejně jako u hejtmana Ratha, byly losovačky v oblibě.

Co k tomu dodat na závěr?

Starostové, včetně těch středočeských, to rozhodně nemají jednoduché. Zejména oblast kolem Prahy prochází populační explozí, do obcí se stěhují stále noví a noví obyvatelé, je potřeba vybudovat dostatečnou infrastrukturu pro rodiny s dětmi, ale i pro další skupiny obyvatel. Obecní a městské rozpočty jsou napnuté, finanční prostředky, které jsou k dispozici, na realizaci všeho potřebného nestačí. Proto se nelze divit snaze o získání dotací alespoň na některé z nich. Vše má však své meze. Ne vždy se jedná o blaho občanů obce, ale často o vlastní pýchu a nadutost, která žene politickou reprezentaci k jednání ve stylu „účel světí prostředky“ a „po nás potopa“. Případy obcí, které se vydaly touto cestou a skončily v dotační pasti, by měly být mementem. A v žádném případě by se politická reprezentace v městech a obcích neměla stát pouhou loutkou v rukou lobbistů a zástupců velkých politických stran. Hra na „velkou politiku“ je nebezpečná jak pro samotné aktéry, tak pro občany. A pokud na ni přistoupí, pak taková reprezentace má na prorůstání chapadel dnes „Rathovy“ a zítra jiné „chobotnice“ svůj lví podíl.

[1] V minulosti prováděl stavební dozor např. při stavbě MŠ, byl členem hodnotící komise u soutěže na zhotovitele opravy poškozených krajnic Tyršovy ulice po přívalových deštích, a taktéž u soutěže na zhotovitele sítí a komunikací v lokalitě U Potoka II.