Archiv novinek

Vážení spoluobčané,

od 18.2.2019 dojde ke zvýšení provozu v naší obci. Vzhledem k tomu, že do dnešního dne (11.2.2019) tato informace není na stránkách našeho obecního úřadu, níže uvádíme odkazy na stránky okolních úřadů (na kterých je tato informace již delší dobu) i média, kde se dozvíte všechny potřebné informace.


https://www.pocernice.cz/uredni/2019/01/oprava-komunikace-ceskobrodska/

http://www.praha-klanovice.cz/aktuality-1/objizdne-trasy-pri-rekonstrukci-ceskobrodske-86cs.html

https://www.idnes.cz/praha/zpravy/praha-bechovice-devata-etapa-rekonstrukce-uzavre-silnici.A190211_164509_praha-zpravy_nucVážení spoluobčané,

místostarostou obce panem Dvořákem jsme dlouhodobě napadáni, spojováni s udavačstvím a lhaním. Vzhledem k tomu, že nově nám bez udání důvodu nebyla v Dostavníku otištěna reakce na tato neopodstatněná tvrzení , rozhodli jsme se v příloze zveřejnit nejen kopii žádosti, ale i kopie dokumentů, dokazujících nepravdivá tvrzení místostarosty Dvořáka.


Reakce na komentář místostarosty v Dostavníku - strana 1, strana 2


Trestní oznámení místostarosty Dvořáka

Výpověď místostarosty Dvořáka na policii ČR k jím podanému trestnímu oznámení

Vysvětlení M. Kořenkové na policii ČR k trestnímu oznámení místostarosty

Vysvětlení Z. Urbánkové na policii ČR k trestnímu oznámení místostarosty


Výpověď jiného občana Šestajovic k dalšímu trestnímu oznámení podaném místostarostou Dvořákem
Zúčastnili jsme se místního šetření k plánovanému kácení obecních stromů a podali následující stanoviskaVážení spoluobčané, milí příznivci,

poslední měsíc uplynulého roku jsme netrávili pouze sháněním vánočních dárků, úklidem a pečením. Přihlásili jsme se k účastenství ve třech správních řízeních ke kácení stromů na katastru naší obce, která proběhnou v lednu 2019. Ve dvou případech se jedná o kácení v lokalitě u staré Poděbradské, proti areálu Teta, ve směru ke katastru obce Zeleneč, kde má pravděpodobně dojít k rozšíření průmyslových a skladových zón, a to na pozemcích společnosti DEKSTONE a Lidl. Žadatelem kácení je firma Dekstone a obec Šestajovice, celkem se jedná o 8 vzrostlých stromů. Třetí, masivní kácení stromů je plánováno v intravilánu naší obce v ulici Komenského, podél průmyslového areálu, směrem do Jiren. Žadatelem kácení je obec Šestajovice a pokáceno má být 13 vzrostlých stromů. Dřeviny plní celou řadu funkcí, které jsou přínosem pro okolí- hygienickou, bioklimatickou a společenskou. Stromy zachycují jemný polétavý prach i mikroorganismy, ale i další škodlivé látky jako exhaláty a výfukové plyny. Stromy plni i funkci biologickou, neboť tvoří biotop či přechodná útočiště ptáků a hmyzu. Vzrostlý strom vyrobí tolik kyslíku, že pokryje potřebu dýchání nejméně deseti lidí. Obec v uplynulém období zejména díky dotacím vysadila nové stromy. Nicméně dlouhou dobu ještě potrvá, než tyto stromy dorostou a budou schopny z ekologického hlediska nahradit újmu způsobenou plošným kácením vzrostlých a ve většině případů i zdravých stromů.Motto: „Ti, kdo obec spravují, neměli by ani na okamžik ztratit ze zřetele, že nejsou majiteli obce a že správa obce není poručníkováním těch, kteří obec tvoří.“


Vážení spoluobčané,

blíží se komunální volby. Stejně jako v roce 2014 podaly kandidátky pouze dvě politická uskupení, a sice ODS a SNK. Protože i nadále trvá stav, kdy většina klíčových rozhodnutí se děje „za zavřenými dveřmi“ naší radnice, rozhodli jsme se na našich stránkách zveřejnit alespoň některé informace, ke kterým máme v tuto chvíli přístup, případně doložit dokumenty z řízení, jichž jsme se zejména v posledních 2 letech účastnili. Věříme, že naše informace vám pomohou lépe se rozhodnout, kterému z uskupení, či jednotlivých kandidátů dát v nadcházejících volbách svůj hlas. Proč? Protože hájení našich zájmů není drzost a arogance, jak se někteří domnívají, ale zdravá asertivita. Jsme i nadále Otevřené Šestajovice.

Územní plán

Stalo se již tradicí, nejen v naší obci, že změny územního plánu se projednávají a případně také odsouhlasují v letních měsících, tradiční to době dovolených, kdy většina občanů cestuje a je tedy větší šance, že se projednávání takové záležitosti nebude moci zúčastnit ve větším počtu. Je to situace poněkud tristní uvážíme-li, že územní plán představuje zásadní rozvojový dokument obce. Laik pak nejedenkrát žasne a občan se diví, co že mu to roste před vraty. Schvalování a změny územního plánu v naší obci sledujeme dlouhodobě a účastníme se předmětných řízení. Poslední z nich proběhlo dne 12.7.2018. Jednalo se o veřejné projednání Návrhu změny č.1 Územního plánu Obce Šestajovice. Projednání se osobně účastnili členové našeho spolku. Je tvrdou realitou, že rozšiřování zástavby v okolních katastrech bude mít nevratný dopad i na naši obec. Nesouhlasíme proto se zvyšováním regulativu zastavitelnosti pozemků, zejména v průmyslové zóně, na úkor zemědělské půdy a změnu orné půdy na pozemky určené k výstavbě také v našem katastru. Jde o nekoncepční a krátkozraké řešení, které ve svých důsledcích zhorší stav i hodnotu území obce Šestajovice. Výhrady máme i proti plánované přestavbě posledního objektu v majetku obce – budovy Narexu (Revoluční 13) na malometrážní byty. Jedná se o historickou budovu, která svojí polohou, vnitřním uspořádáním i zázemím dvora se jeví více vhodná pro účely kulturně-společenského využití.

K navrhovaným změnám územního plánu jsme následně podali následující připomínky:

1. Proti zařazení pozemků navázaných na objekt Revoluční 13 – býv. Narex, včetně pozemků pod touto budovou do ploch smíšených obytných-SB. Navrhujeme jejich zařazení do území OV2-vyšší občanské vybavení.

Odůvodnění: jedná se o poslední objekt ve vlastnictví obce, který má historickou povahu (bez ohledu na jeho současný stav). Jsme přesvědčeni, že objekt by měl v budoucnu sloužit všem občanům obce. V obci bylo v nedávné době renovováno, či vybudováno několik sportovních zařízení, tím byla naplněna potřeba občanů ve sportovním vyžití. Nyní by se obec měla zaměřit také na uspokojování kulturních potřeb. Počet obyvatel rok od roku roste a v obci není žádné komunitní/kulturní centrum. Navrhujeme tedy využít objekt Narexu a přilehlé pozemky pro tento účel. Potřebu obce v zajištění sociálního bydlení lze pokrýt v rámci realizovaných či připravovaných komerčních projektů na základě dohody s developerem.

2. Proti zvyšování zastavitelnosti pozemků na 70%, navrhujeme ponechání aktuální zastavitelnosti.

Odůvodnění: v obci a jejím okolí je patrný suchý ráz půdy, situace se rok od roku zhoršuje, úměrně s narůstající zástavbou se zhoršuje retenční schopnost krajiny. S ohledem na tuto skutečnost požadujeme ponechat zastavitelnost v současné podobě.

3. Proti přesunutí SD z areálu „Brtek“ na pozemky u kruhového objezdu při komunikaci č.II/611/III/33310. Navrhujeme umístění SD na pozemku ČOV při areálu PK Solvent (Teta-p.č. 437/1), jak již bylo v minulosti navrhováno bývalými zastupiteli panem Hubálkem a paní Kořenkovou.

Odůvodnění: domníváme se, že umístění SD na pozemku p.č. 335/1 je kontroverzní záležitostí, neboť uvedený pozemek je v soukromém vlastnictví, tím spíše, že se jedná o osoby blízké současnému starostovi obce. V případě žádosti obce o dotaci na výstavbu sběrného dvora může být tato skutečnost překážkou pro přidělení dotace. Podle dostupných informací je přidělení dotace vázáno na vlastnictví pozemku příjemcem dotace, tedy obce, nikoli soukromé osoby. Obec se samozřejmě může pokusit pozemky od vlastníka vykoupit, nicméně vlastník nemusí souhlas k prodeji dát. V krajním případě může obec ve veřejném zájmu za úředně stanovenou cenu pozemky „nuceně odkoupit“ (institut vyvlastnění), s tímto závažným zásahem do vlastnického práva náš spolek zásadně nesouhlasí.

Nyní bude následovat schválení Změny č.1 ÚP na úrovni Zastupitelstva Obce Šestajovice. Tuto záležitost budeme i nadále sledovat a o vývoji informovat na našich stránkách.

Pozn. na závěr: Po podání našich připomínek dne 9.8.2018 proběhlo jednání zastupitelstva, na kterém byl schválen nákup pozemků 994 a 623/20 a nemovitosti č.p.385 (areál bývalého autoservisu v lokalitě Na Balkáně u fotbalového hřiště), a to za cenu 21,5 mil Kč. Vedení obce deklaruje, že důvodem nákupu těchto nemovitostí je zřízení kulturně-společenského centra. Požádali jsme vedení obce o podrobnosti k tomuto záměru, na odpověď zatím čekáme.


    • 24.03.2013 - Třetí jarní burza - informace o akci

    • 22.03.2013 - tip na akci - TJ Sokol Jirny pořádá: MUZIKÁL MAMMA MIA + BODY STYLING - Přijďte si zacvičit, zatancovat si a hlavně pobavit se s Vojtou - pozvánka

  • 17.03.2013 - Prosíme paní M. Jandovou, aby se ozvala na mail sdružení. Před uzavřením burzy se našel zájemce o kolo a má u paní Kořenkové peníze za jeho prodej.

    • 25.02.2013 - Jarní burza oblečení, hraček, knížek a sportovních potřeb pro děti a mládež se bude konat v sobotu 16.03.2013 od 10:00 do 12:00 hodin v nové budově ZŠ Šestajovice (ul. Komenského 158).

  • Zároveň pořádáme i sbírku čistého a nositelného dětského oblečení pro Diakonii Broumov.

20.02.2013 - Šestajovice v Hospodářských novinách z 13.2.2013

10.02.2013 - Jednání zastupitelstva 29.1.2013 - videozáznam

26.01.2013 - Zajímavé odkazy - Město Benešov je v exekuci kvůli neposkytnutí informací žadateli

04.01.2013 - Jednání zastupitelstva 14.12.2012 - videozáznam

Archiv novinek 2012